Tải bản đầy đủ (.pdf) (127 trang)

Hoàn thiện quy chế trả lương cho người lao động tại công ty cổ phần dệt may phú hòa an

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.41 MB, 127 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
HOÀN THIỆ N QUY CHẾ TRẢ LƯ Ơ NG CHO
NGƯ Ờ I LAO ĐỘ NG TẠ I CƠNG TY CỔ
DỆ T MAY PHÚ HỊA AN

SINH VIÊN THỰ C HIỆ N:
TRẦ N THỊ TRANG

KHÓA HỌ C 2017 -2021

PHẦ N×