Tải bản đầy đủ (.pdf) (146 trang)

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG bán HÀNG tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn LOAN THẮNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.82 MB, 146 trang )

I H C HU
TR

NG

I H C KINH T

KHOA QU N TR KINH DOANH
----------

KHịA LU N T T NGHI P
NỂNG CAO HI U QU HO T

IH C
NG BÁN

HÀNG T I CỌNG TY TRÁCH NHI M
H U H N LOAN TH NG

NGỌ TH NHÀN

Khóa h c: 2017 - 2021×