Tải bản đầy đủ (.pdf) (143 trang)

Nâng cao lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với thương hiệu BHNT tại công ty TNHH BHNT prudential – chi nhánh huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.49 MB, 143 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
NÂNG CAO LÒNG TRUNG THÀNH CỦ A KHÁCH HÀNG CÁ
NHÂN ĐỐ I VỚ I THƯ Ơ NG HIỆ U BẢ O HIỂ M NHÂN THỌ
CÔNG TY TNHH BẢ O HIỂ M NHÂN THỌ

PRUDENTIAL –

CHI NHÁNH HUẾ

ĐẶ NG THỊ THANH HƯ Ờ NG

Huế , 05/2021

TẠ I×