Tải bản đầy đủ (.pdf) (115 trang)

Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần hoàng thịnh phát land bằng việc áp dụng thuyết năng lực động

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.39 MB, 115 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ HUẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-------

-------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C
NÂNG CAO NĂNG LỰ C CẠ NH TRANH
CỦ A CÔNG TY CỔ

PHẦ N HOÀNG THỊ NH PHÁT LAND

BẰ NG VIỆ C ÁP DỤ NG THUYẾ T NĂNG LỰ C ĐỘ NG

TRẦ N THỊ KIM OANH

Huế , tháng 1 năm 2021

i×