Tải bản đầy đủ (.pdf) (150 trang)

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đế quyết định sử dụng dịch vụ quản trị fanpage của khách hàng tổ chức tại công ty philip entertainment trên địa bàn thành phố huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.59 MB, 150 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
NGHIÊN CỨ U CÁC NHÂN TỐ
ĐỊ NH SỬ

Ả NH HƯ Ở NG ĐẾ N QUYẾ T

DỤ NG DỊ CH VỤ QUẢ N TRỊ FANPAGE CỦ A

KHÁCH HÀNG TỔ

CHỨ C TẠ I CÔNG TY PHILIP

ENTERTAINMENT TRÊN ĐỊ A BÀN THÀNH PHỐ

NGUYỄ N THỊ THU XOA

Niên khóa 2017 – 2021

HUẾ×