Tải bản đầy đủ (.pdf) (114 trang)

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm con người kết hợp tại công ty bảo hiểm PJICO huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.14 MB, 114 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-------

------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
NGHIÊN CỨ U CÁC NHÂN TỐ

Ả NH HƯ Ở NG ĐẾ N QUYẾ T

ĐỊ NH MUA BẢ O HIỂ M CON NGƯ Ờ I KẾ T HỢ P CỦ A KHÁCH
HÀNG TẠ I CÔNG TY BẢ O HIỂ M PJICO HUẾ

LÊ THỊ PHƯ Ợ NG

Niên khóa: 2017 – 2021×