Tải bản đầy đủ (.pdf) (123 trang)

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bđs của khách hàng cá nhân tại công ty cổ phần apec land huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.29 MB, 123 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
******

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
NGHIÊN CỨ U CÁC YẾ U TỐ

Ả NH HƯ Ở NG ĐẾ N

QUYẾ T ĐỊ NH MUA BẤ T ĐỘ NG SẢ N CỦ A KHÁCH HÀNG
CÁ NHÂN TẠ I CÔNG TY CỔ

PHẦ N APEC LAND HUẾ

NGUYỄ N THỊ THÙY NY

Niên khóa 2017-2021×