Tải bản đầy đủ (.pdf) (133 trang)

Nghiên cứu hoạt động tiếp thị truyền thông xã hội tại công ty connect travel hue

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.38 MB, 133 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
NGHIÊN CỨ U HOẠ T ĐỘ NG TIẾ P THỊ TRUYỀ N
THÔNG XÃ HỘ I TẠ I CƠNG TY CONNECT
TRAVEL HUE

LẠ I MAI LOAN

Khóa họ c: 2017 - 2021×