Tải bản đầy đủ (.pdf) (64 trang)

Nghiên cứu quy trình phát triển sản phẩm mới tại k group,việt nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (654.93 KB, 64 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-------

-------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P

NGHIÊN CỨ U QUY TRÌNH PHÁT TRIỂ N SẢ N PHẨ M MỚ I
TẠ I CÔNG TY K-GROUP VIỆ T NAM

NGUYỄ N VĂN THƠNG

Niên khóa: 2017 2021

1×