Tải bản đầy đủ (.pdf) (143 trang)

Nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR), niềm tin, cam kết gắn bó và hành vi trách nhiệm xã hội của nhân viên công ty cổ phần đầu tư châu á thái bình dương apec group

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.49 MB, 143 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-

-----

PHAN NGUYÊN HOA HUYỀ N
NHẬ N THỨ C TRÁCH NHIỆ M XÃ HỘ I DOANH NGHIỆ P (CSR),
NIỀ M TIN, CAM KẾ T GẮ N BÓ VÀ HÀNH VI TRÁCH NHIỆ M
XÃ HỘ I CỦ A NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦ N ĐẦ U TƯ CHÂU
Á THÁI BÌNH DƯ Ơ NG - APEC GROUP

KHOÁ LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N TRỊ KINH DOANH

Thừ a Thiên Huế , tháng 01 năm 2021×