Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên trong công việc tại công ty cổ phần viễn thông FPT chi nhánh huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.23 MB, 126 trang )

I H C HU
TR
NG
I H C KINH T
KHOA QU N TR KINH DOANH
----------

KHịA LU N T T NGHI P

IH C

PHỂN TệCH CỄC Y U T
NH H
NG
N S HÀI LọNG C A NHỂN VIểN TRONG
CỌNG VI C T I CỌNG TY VI N THỌNG FPT
CHI NHỄNH HU

NGUY N NH T LINH

KHịA H C 2017 ậ 2021×