Tải bản đầy đủ (.pdf) (91 trang)

Phân tích hoạt động marketing truyền thông xã hội của hệ thống truyền thông online hues

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.05 MB, 91 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ HUẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
---

---

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
Đề tài:

PHÂN TÍCH HOẠ T ĐỘ NG MARKETING TRUYỀ N THÔNG
XÃ HỘ I CỦ A HỆ THỐ NG TRUYỀ N THÔNG ONLINE HUES

TRẦ N THỤ C OANH

Niên khóa 2017-2021×