Tải bản đầy đủ (.pdf) (134 trang)

Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm cà phê rang xay của công ty TNHH sản xuất, thương mại và dịch vụ cà phê đồng xanh greenfields coffee tại thị trường thành phố huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.31 MB, 134 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢ N PHẨ M
CÀ PHÊ RANG XAY CỦ A CÔNG TY TNHH SẢ N XUẤ T,
THƯ Ơ NG MẠ I VÀ DỊ CH VỤ CÀ PHÊ ĐỒ NG XANH
TẠ I THỊ TRƯ Ờ NG THÀNH PHỐ

HOÀNG THỊ HẢ I YẾ N

Niên khóa: 2017 - 2021

HUẾ×