Tải bản đầy đủ (.pdf) (62 trang)

Ứng dụng công nghệ chatbot vào kinh doanh trực tuyến của thương hiệu giày caosmartmen trên nền tảng facebook messenger

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (808.12 KB, 62 trang )

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ HUẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-------

-------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
Ứ NG DỤ NG CÔNG NGHỆ CHATBOT VÀO
KINH DOANH TRỰ C TUYẾ N CỦ A THƯ Ơ NG HIỆ U
GIÀY CAOSMARTMEN TRÊN NỀ N TẢ NG
FACEBOOK MESSENGER

TRẦ N HỮ U THỊ NH

Huế , tháng 04 năm 2021×