Tải bản đầy đủ (.pdf) (135 trang)

Ứng dụng mô hình ASIAS trong đánh giá hiệu quả truyền thông qua website tại công ty TNHH TOS

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.45 MB, 135 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-------

-------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
Ứ NG DỤ NG MƠ HÌNH AISAS TRONG ĐÁNH GIÁ HIỆ U
QUẢ TRUYỀ N THÔNG QUA WEBSITE TẠ I CÔNG TY
TNHH TOS

NGUYỄ N THỊ PHƯ Ơ NG THẢ O

Niên khóa: 2018 - 2021×