Tải bản đầy đủ (.pdf) (81 trang)

Xây dựng kênh phân phối cho sản phẩm tôm hikari của công ty cổ phần huetronics

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (944.81 KB, 81 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
ĐẠ I HỌ C KINH TẾ HUẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-------

------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
XÂY DỰ NG KÊNH PHÂN PHỐ I CHO
SẢ N PHẨ N TÔM HIKARI CỦ A CÔNG TY
CỔ

PHẦ N HUETRONICS

NGUYỄ N THỊ MỸ CẦ M

Niên khóa 2017 – 2021×