Tải bản đầy đủ (.doc) (65 trang)

GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 1 CTST

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (512.72 KB, 65 trang )

CHỦ ĐỀ 1:
EM VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
TUẦN 1:
HÌNH DÁNG BÊN NGOÀI CỦA EM VÀ CỦA BẠN
A. SINH HOẠT DƯỚI CỜ
B. SINH HOẠT CHỦ ĐỀ
I. Mục tiêu:
1. Năng lực:
- Mô tả được những đặc điểm cơ bản về hình dáng bên ngồi của mình và của bạn.
- Thể hiện sự thân thiện khi làm việc với các bạn.
- Bước đầu biết tự đánh giá hoạt động của bản thân.
2. Phẩm chất:
- Thể hiện sự tự tin, yêu quý bản thân và tôn trọng bạn bè.
- Trung thực trong tự đánh giá bản thân và đánh giá bạn bè.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Hình ảnh, máy chiếu.
2. Học sinh:
- Sách giáo khoa
- Bút chì
- Bộ thẻ cảm xúc.
III. Hoạt động dạy học:
Thời gian
3p

Bước
1. Khởi động

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- GV tổ chức trò chơi Chuyền - HS tham gia trò chơi và


hoa để học sinh làm quen với thực hiện nhiệm vụ.
nhau. Cả lớp sẽ đứng thành
vòng tròn. GV sẽ bắt nhịp một
bài hát quen thuộc, cả lớp cùng
hát theo và chuyền bông hoa đi.
Khi bài hát kết thúc, bông hoa
được chuyền đến bạn nào thì
bạn dó sẽ giới thiệu về tên của


mình cho cả lớp nghe.
+ GV hướng dẫn HS hoạt động
theo nhóm đơi quan sát mình
trong gương và gợi ý bằng
những câu hỏi như: Em thấy
hình dáng mình thế nào? Mái
tóc, khn mặt, màu da, mũi,
miệng, nụ cười,… trơng ra sao?
+ Sau khi HS soi gương, GV
hướng dẫn HS trong từng nhóm
mơ tả hình dáng của mình cho
người kia và ngược lại.

9p

2. Khám phá

- HS quan sát mình trong
gương.
- HS trong từng nhóm mơ tả

hình dáng của mình cho
người kia và ngược lại.
- HS vẽ theo yêu cầu.

+ GV yêu cầu HS vẽ lại khn
mặt kèm mái tóc của em vào Vở - HS giới thiệu sản phẩm và
mô tả hình dáng bên ngồi
của mình.

bài tập.
+ GV kết hợp mời một vài HS
lên bảng giới thiệu sản phẩm và
mô tả hình dáng bên ngồi của
mình.

10p

3. Luyện tập

a. Quan sát và mơ tả hình dáng
bên ngồi của một bạn trong
lớp.
- GV hướng dẫn cả lớp tham gia
trò chơi kết bạn. HV sẽ nói: Kết
bạn, kết bạn. HS sẽ trả lời Kết
mấy? Kết mấy? Lúc này GV sẽ
yêu cầu HS kết hai để tạo thành
những nhóm đơi.
- GV hướng dẫn HS quan sát kĩ
bạn của mình trong từng nhóm

đơi.
- GV hướng dẫn HS thảo luận
và góp ý cho nhau để chuẩn bị
phần trình bày của mình.
- GV mời một vài cặp HS để
trình bày trước lớp.

- HS tham gia trị chơi
- HS làm việc theo nhóm
đơi.
+ HS chú ý lắng nghe.
- HS trình bày.
- HS đánh dấu x vào những
đặc điểm khác nhau của em
và bạn mình để giúp HS
nhận ra sự khác nhau, giống
nhau về hình dáng bên ngồi
của các em.


b. Hình dáng của em và của
bạn có điểm gì giống nhau và
khác nhau?
- GV tổ chức làm nhóm đơi
đánh dấu x vào những đặc điểm
khác nhau của em và bạn mình
để giúp HS nhận ra sự khác

nhau, giống nhau về hình dáng
bên ngồi của các em.


10p

4. Mở rộng

- GV hướng dẫn HS thử làm - HS thử làm MC.
MC nhí và đi phỏng vấn các bạn
trong lớp về việc thể hiện sự - HS trình bày.
yêu quý bản thân và tơn trọng
bạn.
- GV gợi ý cho những HS cịn
lại trong lớp trả lời phỏng vấn
về những việc bản thân thể hiện
sự yêu quý bản thân và tôn
trọng bạn.
GV hướng dẫn từng nội dung - HS thực hiện.
của phần tự đánh giá để học

3p

5. Đánh giá

sinh làm quen với việc đánh giá.

1p

* Kết nối:

- GV cho HS xem một đoạn clip - HS lắng nghe nhiệm vụ
ngắn về phim Doraemon và yêu

cầu HS về nhà tìm hiểu xem bạn
Nobita và Doraemon có sở thích
gì?


TUẦN 2: SỞ THÍCH CỦA EM VÀ CỦA BẠN
A. SINH HOẠT DƯỚI CỜ
B. SINH HOẠT CHỦ ĐỀ
I. Mục tiêu:
1. Năng lực:
- Nêu được sở thích của mình và biết được sở thích của bạn.
- Thể hiện sự thân thiện khi làm việc với các bạn.
- Bước đầu biết tự đánh giá hoạt động của bản thân.
2. Phẩm chất:
- Thể hiện sự yêu quý bản thân và tôn trọng bạn bè.
- Trung thực trong tự đánh giá bản thân và đánh giá bạn bè.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Hình ảnh, máy chiếu, bông hoa, rổ đựng bông hoa.
2. Học sinh:
- Sách giáo khoa
- Bút chì
- Bộ thẻ cảm xúc.
III. Hoạt động dạy học:
Thời gian

Bước

3p


1. Khởi động

9p

2. Khám phá

Hoạt động của GV
- GV tổ chức trị chơi Ơ cửa bí
mật để giới thiệu về một số sở
thích của học sinh.
+ GV thiết kế slide có bức tranh
trong SGK thể hiện 8 nhóm sở
thích.
+ GV yêu cầu HS đánh dấu x
vào sở thích của mình ứng với
tranh trong SGK.
+ GV kết hợp mời một vài HS
lên bảng chọn trực tiếp sở thích.
+ GV đưa ra thêm một vài hình

Hoạt động của HS
- HS tham gia trò chơi
+ HS quan sát tranh
+ HS đánh dấu x vào sở
thích của mình ứng với
tranh trong SGK.
+ HS lên bảng trả lời.


10p


10p

3. Luyện tập

4. Mở rộng

3p

5. Đánh giá

1p

* Kết nối:

ảnh, clip để giới thiệu thêm một + HS chú ý quan sát.
vài sở thích khác.
- GV hướng dẫn HS thảo luận - HS thảo luận nhóm 4.
chia sẻ sở thích của mình trong
nhóm 4.
- GV mời một số HS trình bày
sở thích cá nhân và giới thiệu sở + HS trình bày.
thích của một vài bạn trong
nhóm.
- GV u cầu HS chọn một
bơng hoa mà thích trong rổ và
tạo thành nhóm mới theo màu
bông hoa đã chọn.
- GV đặt câu hỏi: Em thấy ấn
tượng nhất với sở thích của bạn

nào trong nhóm.
- GV mời HS được bạn chia sẻ
nêu cảm xúc của mình.
GV hướng dẫn từng nội dung
của phần tự đánh giá để học
sinh làm quen với việc đánh giá.
- GV yêu cầu HS tự quan sát
mình trong gương.

- HS chọn một bơng hoa mà
thích trong rổ và di chuyển
qua nhóm mới.
- HS trình bày.
- HS trình bày.

- HS lắng nghe nhiệm vụ

TUẦN 3: BỨC CHÂN DUNG ĐÁNG YÊU CỦA EM
A. SINH HOẠT DƯỚI CỜ
B. SINH HOẠT CHỦ ĐỀ
I. Mục tiêu:
1. Năng lực:
- Nhận ra và nêu được một số điểm khác biệt của mình và bạn bè.
- Thể hiện sự thân thiện khi làm việc với các bạn.
- Bước đầu biết tự đánh giá hoạt động của bản thân.
- Biết tham gia dọn dẹp ngăn nắp sau khi làm.
2. Phẩm chất:
- Thể hiện sự yêu quý bản thân và tôn trọng bạn bè.
- Trung thực trong tự đánh giá bản thân và đánh giá bạn bè.
- Nâng cao trách nhiệm qua việc thu dọn.II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Hình ảnh, máy chiếu.
- Bức chân dung mẫu
- Một số vật liệu dùng để trang trí: lá cây, que tre, giấy bìa, giấy báo,…
2. Học sinh:
- Sách giáo khoa
- Bút chì
- Bộ thẻ cảm xúc.
III. Hoạt động dạy học:
Thời gian

Bước

3p

1. Khởi động

6p

14p

8p

2. Khám phá

3. Luyện tập


4. Mở rộng

Hoạt động của GV
- GV tổ chức cho HS làm việc
theo nhóm đơi.
- GV u cầu các nhóm lấy hình
chân dung đã chuẩn bị trước:
Quan sát chân dung và chỉ ra
điểm khác nhau của hai bạn
(mái tóc, hình dáng bên ngoài,
…)
- GV dẫn dắt vào bài học mới.
- GV giới thiệu cho HS 2-3 bức
chân dung tự làm và nêu yêu
cầu: Quan sát các bức chân
dung và cho biết để thực hiện
được 1 bức chân dung, con cần
chuẩn bị những gì?
- GV giới thiệu một số vật liệu
đã chuẩn bị trước (lá cây, que
tre, giấy bìa, giấy báo,…) và gợi
ý cho HS trang trí.
- GV phát cho HS vật liệu và
khuyến khích các em thực hành:
Làm bức chân dung của mình.
- GV hỗ trợ HS thực hành – lưu
ý các em cẩn thận khi thực hành
và giữ vệ sinh.

Hoạt động của HS

- HS thực hành theo hướng
dẫn của GV.

- HS lắng nghe yêu cầu và
trả lời.

- HS quan sát

- HS thực hành

- GV treo sản phẩm của HS và - HS tham gia triễn lãm và
tổ chức triễn lãm.
quan sát.
- Hướng dẫn HS quan sát và đặt - HS trả lời câu hỏi.


3p

5. Đánh giá

1p

* Kết nối:

câu hỏi:
+ Em ấn tượng nhất với bức
chân dung nào?
+ Em học được điều gì với
bạn?
GV hướng dẫn từng nội dung - HS sử dụng bộ thẻ cảm

của phần tự đánh giá để học
xúc để tự đánh giá.
sinh làm quen với việc đánh giá.
- GV yêu cầu HS tập giới thiệu - HS lắng nghe nhiệm vụ
về mình.
CHỦ ĐỀ 1:

EM VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
TUẦN 4: TỰ GIỚI THIỆU VỀ EM
A. SINH HOẠT DƯỚI CỜ
B. SINH HOẠT CHỦ ĐỀ
I. Mục tiêu:
1. Năng lực:
- Biết cách giới thiệu về bản thân trước bạn bè, thầy cô và người thân.
- Thể hiện sự thân thiện khi làm việc với các bạn.
- Thể hiện hành vi phù hợp khi nghe bạn nói, trình bày
2. Phẩm chất:
- Thể hiện sự u quý bản thân và tôn trọng bạn bè.
- Trung thực trong tự đánh giá bản thân và đánh giá bạn bè.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đoạn clip HS tự giới thiệu bản thân, máy chiếu
2. Học sinh:
- Sách giáo khoa & Sách bài tập
- Bút chì
- Bộ thẻ cảm xúc.
III. Hoạt động dạy học:


Thời gian


Bước

3p

1. Khởi
động

9-10p

2. Khám
phá

Hoạt động của GV
- GV tổ chức trị chơi Tơi mến để HS nói
suy nghĩ của bản thân về những người bạn
trong lớp.
+ GV và HS đứng thành vòng tròn. GV
hướng dẫn HS lần lượt giới thiệu về tên, sở
thích và 1 đức tính của bạn kế bên.
VD:
GV làm mẫu 1-2 lần để HS biết cách chơi:
GV đọc to: “Tôi mến” => cả lớp đồng
thanh: “Mến ai, Mến ai”=> Mến A, em A
thích…, em A vui vẻ.”. GV khi nói chú ý
thể hiện bằng ánh mắt và cử chỉ: mắt nhìn
về phía HS A, tay chỉ về hướng HS A.
+ Sau khi kết thúc, GV khen các em HS vì
các em đã: hồn thành tốt trị chơi, tham
gia tích cực và có thể hiện sự quan tâm đến

bạn bè xung quanh.
- GV hướng dẫn HS những điều cần nói
khi giới thiệu về bản thân với người xung
quanh bằng 1 trong 2 hình thức: hỏi đáp;
hoặc đưa ra các câu hỏi lựa chọn, và yêu
cầu HS đưa thẻ mặt vui hoặc mặt buồn để
thể hiện sự đồng tình hay khơng đồng tình.
Một số câu hỏi:
+ Khi các con giới thiệu bản thân, các con
nói những gì? (* GV lưu ý trình tự của việc
giới thiệu: lời chào, nói họ tên, sở thích, lời
cám ơn).
+ Khi các con giới thiệu về bản thân, các
con nên nói như thế nào?
+ Khi các con giới thiệu về bản thân, các
con nên đứng như thế nào?
- GV cho HS xem clip 1 HS lớp 1 giới
thiệu về bản thân. GV nhắc lại những nội
dung vừa được nêu ra trong phần hỏi đáp.
- GV chia HS thành nhóm nhỏ, và yêu cầu
HS thực hành giới thiệu về bản thân với
bạn trong nhóm. HS có thể sử dụng bức
tranh chân dung (được vẽ ở tuần 3) để làm
hình minh họa khi giới thiệu về bản thân

10-15p

3. Luyện

Hoạt động của HS

- HS tham gia trò chơi

- HS lắng nghe câu hỏi và trả
lời GV

- HS quan sát cử chỉ, lời nói
của HS trong clip.
- HS lắng nghe GV nhắc lại
những điều cần làm khi tự
giới thiệu bản thân.
- HS thực hành theo nhóm
nhỏ.

- GV làm mẫu cách giới thiệu bản thân - HS lắng nghe và quan sát.


tập

10-15p

4. Mở
rộng

3p

5. Đánh
giá

1p


* Kết nối:

trước đám đông.
- GV gợi ý cho HS nội dung giới thiệu
gồm: họ tên, biệt danh, sở thích, ước mơ,
sở trường…Sau đó, GV để HS suy nghĩ về
nội dung giới thiệu bản thân.
- GV mời một vài em lên giới thiệu về bản
thân trước lớp. Trước khi thực hiện, GV
yêu cầu những HS khác thể hiện lời nói
khích lệ cho bạn: Hay là hay q! sau từng
phần thuyết trình.
- GV cho HS xem những hình ảnh minh
họa cho 1 người khán giả đáng yêu (file
trình chiếu/ hình ảnh ở tr.16 –SGK) và hỏi
HS về những cách thể hiện khi lắng nghe
người khác thuyết trình.

- HS suy nghĩ trong 2 phút.

- HS thực hiện theo sự hướng
dận của GV
- HS xem và trả lời câu hỏi từ
GV

- GV cho HS xem một clip minh họa (bằng
tiếng Anh) và hỏi HS: các em thấy các bạn
trong clip ngồi nghe bạn mình giới thiệu
như thế nào?
https://www.youtube.com/watch?

v=U1_KnBNQPDU

- HS xem clip và nói những
điều thấy trong clip

- GV cùng HS làm các động tác để trở
thành người khán giả đáng yêu. Sau đó,
GV mời 1 số HS lên sắm vai người thuyết
trình và khán giả, các em cịn lại quan sát
và nhận xét phần sắm vai của bạn.
GV hướng dẫn từng nội dung của phần tự
đánh giá để học sinh làm quen với việc
đánh giá.

- 4-5 HS lên để thực hiện việc
sắm vai, các HS khác ngồi
xem và nhận xét.

HS sử dụng thẻ cảm xúc hay
chọn vào hình bơng hoa có
khn mặt tương ứng với 3
mức “Tốt, đạt, cần cố gắng”
- GV yêu cầu HS về nhà thực hành nội - HS thực hiện nhiệm vụ ở
dung học trong tuần 4: quay một đoạn clip nhà.
tự giới thiệu (nhờ sự giúp đỡ của người
trong gia đình) hoặc HS về tự giới thiệu
bản thân trước người trong gia đình.
- GV đề nghị phụ huynh phối hợp để đánh
giá phần thể hiện cá nhân của từng em
bằng cách điền vào phần Ý kiến phụ huynh

(tr.12 SBT)

CHỦ ĐỀ 2: MỘT NGÀY CỦA EM


TUẦN 1: NHỮNG VIỆC EM THƯỜNG LÀM Ở NHÀ
A. SINH HOẠT DƯỚI CỜ
B. SINH HOẠT CHỦ ĐỀ
I. Mục tiêu
1. Năng lực:
- Về năng lực tự quản, tự phục vụ:
Làm đúng việc, đúng giờ.
Nhận biết và làm những việc thường ngày ở nhà có ích cho bản thân.
Biết chọn lọc những việc cần làm.
Biết chăm sóc bản thân.
-Về năng lực ngơn ngữ, giao tiếp và năng lưc hợp tác:
Phát triển năng lực trình bày, tư duy, giao tiếp, hợp tác; tự học, tự phục vụ, xử lý các tình huống
liên quan đến cuộc sống ở nhà.
Phát triển năng lực sử dụng bút, chuột, các kí hiệu trên thanh cơng cụ khi thiết kế bài dạy trên
bảng tương tác.
2. Phẩm chất:
HS chăm học, chăm làm, vui vẻ, thích học, tự tin, tinh thần đồn kết, u thương, có trách nhiệm
với bản thân và công việc ở nhà.
Biết yêu quý, tôn trọng bản thân và người thân.
II. Chuẩn bị
1.Giáo viên: Thiết kế bài dạy trên bảng tương tác (clip bài hát), bộ thẻ cảm xúc, phiếu bài tập, 1
số vật dụng cho hs thực hành (quần áo,chăn mền, chén đĩa, muỗng đũa,…)
2. Học sinh: Bút chì, thước, gơm, phấn, bảng con.
III. Hoạt động dạy học


Thời gian
2 phút

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Khởi động: Múa hát bài “ Bé quét HS múa hát.
nhà”
- Giúp bà quét nhà
- GV hỏi: Trong bài hát, bé làm gì?
- GV giáo dục tư tưởng: Bác Hồ có câu:


“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức
của mình” thế mới là bé ngoan. Vậy các
bạn lớp mình đã làm được những cơng
việc gì phù hợp với bản thân khi ở nhà?
Chúng ta hãy cùng nhau bước vào hoạt
động Khám phá “Những việc em làm
hằng ngày ở nhà” nhé!
7 phút

2. Khám phá:
- GV yêu cầu HS kể những công việc - HS kể cho nhau nghe trong nhóm
hằng ngày đã làm ở nhà (Hoạt động những công việc đơn giản ở nhà mà
nhóm bốn).
em đã làm hằng ngày.
- Học sinh trình bày cá nhân – Lớp
nhận xét.

- GV tổ chức cho hs nêu trước lớp
những việc đã làm ở nhà theo trình tự
thời gian trong ngày (Sáng sau khi ngủ
dậy, chiều khi đi học về, buổi tối,…)
- GV chốt: Trong một ngày chúng ta sẽ
cần làm rất nhiều việc để tự phục vụ bản
thân và các em cần lưu ý sắp xếp việc
nào cần làm trước, việc nào cần làm sau
cho hợp lý nhé!
- GV tổ chức cho hs hoàn thành phiếu
học tập theo mẫu với các yêu cầu sau:

+ Đánh số theo thứ tự các việc làm
trước, việc làm sau.
+ Vẽ mặt cười vào những việc em thích
làm. Giải thích vì sao lại thích việc làm
ấy.
+ Vẽ hình trái tim vào những việc em

- HS hoàn thành phiếu trả lời câu hỏi
và chia sẻ ý kiến cùng các bạn.


cần phải làm. Nêu lợi ích của việc làm
cần thiết ấy.
* GV chốt kiến thức và giáo dục HS các
kĩ năng cần thiết khi làm việc ở nhà: em
hãy thường xun thực hiện những cơng
việc trên theo đúng trình tự việc nào làm
trước, việc nào làm sau để phục vụ và

bảo vệ bản thân cũng như rèn luyện tính
chăm chỉ, có trách nhiệm, yêu lao động
nhé!
10 phút

3. Luyện tập
- GV tổ chức cho hs mô tả lại 1 số việc - HS mô tả lại việc làm và nêu lợi
đã làm ở nhà như: rửa mặt, đánh răng, ích của việc đó đối với bản thân.
mặc quần áo, gấp quần áo, chăn mền,
quét nhà, lau bàn ghế…
- HS thực hành.
- Tổ chức hướng dẫn cho hs thực hành
tại lớp 1 số việc như: cách đánh răng,
rửa mặt, lau mặt, xếp chăn mền, mặc
quần áo…

5 phút

4. Mở rộng:
- GV hỏi: Trong quá trình làm việc hs - HS trả lời
cần lưu ý điều gì?
- GV chốt: cần lưu ý việc nào làm trước,
việc nào làm sau và chú ý an toàn khi
làm việc.
- GV tổ chức cho hs xếp bàn ăn qua trò - HS quan sát tranh và nhận xét nội
chơi “Trang trí bàn ăn” (Nhóm 2). Cho dung 4 bức tranh.
hs quan sát tranh nêu nhận xét rồi thực
- HS tham gia thi xếp bàn ăn.
hiện.
- Lớp bình chọn bàn ăn được xếp

đẹp.


- HS trả lời
- GV hỏi: Khi nhìn 1 bàn ăn gọn gàng
đẹp mắt các em cảm thấy thế nào?
- GV giáo dục: 1 bàn ăn được sắp xếp
đẹp mắt sẽ tạo được sự ngon miệng
trong bữa ăn và mang lại bầu khơng khí
vui vẻ cho gia đình.
2 phút

5. Đánh giá
- GV đánh giá và hướng dẫn HS tự đánh
giá theo mẫu.

1 phút

-

HS tự đánh giá.

* Kết nối:
HS về nhà thực hiện những việc làm ở
nhà và nhờ ba mẹ quay phim hoặc chụp
hình lại để tiết học sau cùng chia sẻ với
các bạn.

C. SINH HOẠT LỚP
CHỦ ĐỀ 2: MỘT NGÀY CỦA EM

TUẦN 2: MỖI NGÀY Ở TRƯỜNG CỦA EM

A. SINH HOẠT DƯỚI CỜ

B.
I.
1.
-

SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ
Mục tiêu:
Năng lực:
Biết soạn sách vở và dụng cụ hoc tập phù hợp với từng mơn học theo thời khóa biểu.
Nêu được những hoạt động nên làm và không nên làm trong giờ học, giờ chơi.


2.
II.

Phẩm chất:
Chăm chỉ, có nề nếp trong học tập.
Biết yêu quý, tôn trọng bản thân, bạn bè.
Trung thực trong tự đánh giá.
Ý thức trách nhiệm trong việc tự phục vụ và tự giữ an tồn cho mình trong học tập.
Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Bài powerpoint, các hình thẻ (các bộ trang phục), tranh (thời khóa biểu) ,

tranh hình, clip (các trị chơi dân gian), bộ hình (bìa SGK và đồ dùng học tập), những
sticker trái tim, hình ảnh về các cột của thời khóa biểu, các dụng cụ để chơi.

2. Học sinh: SGK, vở bài tập, thẻ gương mặt cảm xúc, đồ chơi.
III.
Thời
gian

3p

10p

Hoạt động dạy học:
Bước

1. Khởi
động

2.
Khám
phá

Hoạt động của Giáo viên
- GV tổ chức trị chơi “Kết đồn, kết đồn” với
hình thức sinh hoạt vịng trịn.
- Lần 1: Giáo viên nêu luật chơi (cả lớp vừa đi
vừa vỗ tay theo nhạc bài Em yêu trường em, chú
ý lắng nghe khi có hiệu lệnh “Kết đồn, kết
đồn” HS sẽ trả lời “Kết mấy kết mấy”, GV nói 1
số bất kì để học sinh kết thành hóm nhanh nhất,
chú ý dựa vào sĩ số lớp để chọn các số phù hợp.
- Các lần tiếp theo, tạo cơ hội cho HS quản trò
- GV cùng tham gia với học sinh.

- Giới thiệu bài
a. Kể tên các môn học và đồ dùng học tập
- Sử dụng trị chơi “Kết đồn, kết đồn” chia lớp
thành các nhóm 4 với yêu cầu trong nhóm có đủ
bạn nam và bạn nữ.
- Thảo luận kể tên những môn em được học và
các đồ dùng học tập.
- Tổ chức trị chơi “Truyền u thương”: GV là
người chọn nhóm đầu tiên bằng cách hô “Thả
tim, thả tim” HS “Cho ai cho ai” GV nói tên một
nhóm, nhóm được chọn sẽ cử đại diện nói thật
nhanh tên tên một mơn học hay đồ dùng học tập,
tiếp tục chơi nhóm vừa trả lời sẽ hơ (chú ý nhóm
sau khơng được nói trùng), mỗi lần nêu đúng,
khơng trùng nhóm sẽ nhận được một trái tim.
- GV đính nhanh các hình ảnh theo câu trả lời của
học sinh trên bảng.
- Tổng kết và chốt lại nội dung
b. Việc nên làm, không nên làm trong giờ học,

Hoạt động của
Học sinh

- Cùng tham gia

- Thực hiện

- Chơi và đáp ứng đúng
yêu cầu.
- Thảo luận

- Cùng chơi

- Làm việc cá nhân bài


giờ chơi.
- Trong lúc, HS trình bày GV đặt các câu hỏi Vì
sao? Để làm rõ vấn đề trong từng tranh.
- Chiếu thêm một vài hình ảnh hay clip ngắn về
một số hoạt động của lớp trong các tiết học trước
để và đặt vấn đề như trên nên hay không nên vì
sao?
- GV chốt ý

12p

7p

2p

1p

- GV tổ chức trị chơi “Hộp q bí ấn” trong mỗi
hộp q có hình ảnh về các cột của thời khóa biểu,
3.
HS chọn và có nhiệm vụ soạn đồ dùng phù hợp
Luyện theo thời khóa biểu. 5 bạn nhanh nhất sẽ trình bày
tập
trong đó bạn nào soạn đầy đủ nhất sẽ nhận quà
trong hộp.

- GV nhận xét
- Kể tên một số trò chơi mà em đã chơi cùng các
bạn vào giờ ra chơi.
- GV giới thiệu thêm các trị chơi khác qua hình
4. Mở ảnh.
rộng - Tổ chức chơi các trò chơi tại lớp.

tâp 2 trong VBT.
- Trình bày
- Trả lời
- Quan sát và trả lời

- Tham gia trò chơi,
lắng nghe, nhận xét, bổ
sung.

- Trả lời
- Nêu tên
- Tham gia chơi, luân
phiên chơi các trò chơi
khác nhau.

- Quan sát, ghi nhận.
- GV hướng dẫn HS tự đánh giá theo bảng trong
- Giơ thẻ gương mặt
SGK.
cảm xúc
5. Đánh
- GV nhận xét, khen ngợi những HS tích cực, có
giá

mạnh dạn khi tham gia học tập, động viên
khuyến khích HS tham gia.
- GV hoạt động mang tính xuyên suốt trong năm
học và trao thưởng theo chu kì hàng tuần với chủ
đề “Em yêu đôi vai em” với nhiệm vụ soạn tập
Kết nối
sách và đồ dùng theo đúng thời khóa biểu.
- Gv ghi nhận kết quả của HS từng ngày và chia sẻ
đến PH.
THIẾT KẾ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP MỘT
CHỦ ĐỀ 2: MỘT NGÀY CỦA EM
TUẦN 3: AN TOÀN MỖI NGÀY

C. SINH HOẠT DƯỚI CỜ


D. SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ
IV.
Mục tiêu:
3. Năng lực:
- Nêu được những hành động an tồn và khơng an tồn khi vui chơi, khi làm các việc phục
vụ bản thân.
- Thực hiện các hành vi phù hợp để giữ an toàn cho bản thân khi ở trường, ở nhà.
4. Phẩm chất:
- Có trách nhiệm với cơng việc đã nhận,
- u quý bản thân, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè.
- Nỗ lực học hỏi và thực hành các kĩ năng để giúp bản thân phát triển.
- Trung thực và trách nhiệm trong tự đánh giá.
V.


Chuẩn bị:

3. Giáo viên: Bài powerpoint, gấu bông, 4 tranh trong hoạt động khám phá (2 bộ), băng keo

cá nhân, nhạc, áo mưa, dù, banh
4. Học sinh: SGK, vở bài tập, thẻ gương mặt cảm xúc, nón bảo hiểm, kéo, khẩu trang

VI.
Thời
gian

3p

7p

Hoạt động dạy học:
Bước

1. Khởi
động

2.
Khám
phá

Hoạt động của Giáo viên
- GV cho học sinh 1p để tự suy nghĩ về những
việc nên hoặc không nên làm khi ở trường và ở
nhà.
- Chia lớp thành các nhóm 4 đứng thành 1 vòng

tròn.
- Tổ chức trò chơi “Truyền gấu bơng”, Gv mở
nhạc, các nhóm truyền khi nhạc ngừng gấu đang
ở nhóm nào nhóm đó nói 1 hành vi nên hoặc
không nên khi ở nhà và ở trường.
- GV giới thiệu bài
- Gv giữ nguyên các nhóm, cho mỗi nhóm lên
bốc thăm một trong bốn tranh trong SGK và trả
lời các câu hỏi sau:
1. Tranh vẽ gì?
2. Việc đó có nên làm hay khơng? Vì sao?
3. Nếu khơng nên thì có cách nào khác để giải
quyết?

Hoạt động của
Học sinh
- Suy nghĩ
- Thực hiện
- Tham gia trò chơi

- Thực hiện và thảo
luận.

- Trình bày, nhận xét,
bổ sung.
- GV tổ chức hoạt động “Sẻ chia” hãy kể lại một
vụ tai nạn đối với một người mà em biết và cho
biết cảm xúc của em như thế nào trước tai nạn

- Lắng nghe15p

7p

2p

3.
Luyện
tập

4. Mở
rộng

5. Đánh
giá
Kết nối

1p

ấy?
- Làm gì để chuyện đó khơng xảy ra?
- GV cho học sinh chia sẻ hiểu biết của mình bằng
lời song song với hành động về một số kĩ năng:
1. Đội mũ bảo hiểm
2. Sử dụng kéo
3. Dán băng cá nhân khi bị trầy xước
4 Rửa tay an toàn/ đeo khẩu trang
- GV làm mẫu

- GV quan sát, ghi nhận
- Quan sát tranh, cho biết tranh vẽ gì và nêu nhận
xét của bạn về hành vi ấy.
- Nhóm bơc thăm tình huống và sắm vai giải
quyết tình huống đó.
- GV chốt ý
- GV hướng dẫn HS tự đánh giá theo bảng trong
SGK.
- GV nhận xét, khen ngợi những HS tích cực, có
mạnh dạn khi tham gia học tập, động viên
khuyến khích HS tham gia.
- GV khuyến khích HS về nhà luyện tập một số kĩ
năng an toàn và chia sẻ đến người thân trong gia
đình.

- Trả lời
- Trả lời, nhận xét, bổ
sung

- Thực hiện, luyện tập
- Trả lời, nhận xét, bổ
sung.
- Thảo luận, trình diễn,
bình chọn.
- Giơ thẻ gương mặt
cảm xúc

THIẾT KẾ HƯỚNG DẪN HĐTN LỚP 1
CHỦ ĐỀ 2: MỘT NGÀY CỦA EM
TUẦN 4: ĐỂ MỖI NGÀY LÀ MỘT NGÀY VUI


A. SINH HOẠT DƯỚI CỜ
B. SINH HOẠT CHỦ ĐỀ
I. Mục tiêu
1. Năng lực:
Nhận biết và làm những việc có ích cho bản thân để mỗi ngày là một ngày vui.
Biết chia sẻ chuyện vui, buồn cùng với gia đình, người thân và bạn bè.
Biết đảm bảo an toàn khi tham gia các hoạt động ngoài trời.
Phát triển năng lực trình bày, tư duy, giao tiếp, hợp tác; tự học, tự phục vụ, xử lý các tình huống
liên quan đến cuộc sống ở trường, ở nhà.


Phát triển năng lực sử dụng bút, chuột, các kí hiệu trên thanh công cụ khi thiết kế bài dạy trên
bảng tương tác.
2. Phẩm chất:
Có thái độ vui vẻ, tự tin, tinh thần đồn kết, u thương, có trách nhiệm khi tham gia các hoạt
động cùng gia đình hoặc tập thể.
Biết chăm sóc bản thân
Biết u q, tơn trọng bản thân và bạn bè, người thân.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên: Thiết kế bài dạy trên bảng tương tác (clip bài hát), bộ thẻ cảm xúc, phiếu bài tập,…
1 số clip có nội dung về các hoạt động học cho hs xem…
2. Học sinh: Bút chì, thước, gơm, phấn, bảng con,…
III. Hoạt động dạy học

Thời gian
2 phút

Hoạt động của GV


Hoạt động của HS

1. Khởi động: Múa hát bài “Em đi HS múa hát.
chơi thuyền”
- GV hỏi: Trong bài hát, bạn nhỏ đi đâu?
- Đi chơi thuyền trong Thảo cầm
Ở đâu?
viên.
+ Khi được đi chơi cảm xúc thế nào?
- Rất vui, rất thích thú,…
+ Mẹ dặn bạn nhỏ điều gì? Vì sao mẹ lại
- Ngồi yên khi đi chơi thuyền để
căn dặn điều đó?
đảm bảo an tồn.
- Giới thiệu bài mới: Mỗi ngày, mọi
người ai cũng có cơng việc riêng của
mình. Chúng ta lao động làm việc luôn
cần tạo không gian vui vẻ, thoải mái.
Ngồi giờ làm, mình cịn cần những giờ
thư giãn, giải trí. Ở trường, các em được
học tập, vui chơi và tham gia các hoạt
động ngoại khóa. Vậy chúng có lợi ích
gì và làm cách nào để đem lại niềm vui
cho mọi người? Cô cùng các em bước
vào hoạt động 2 Khám phá nhé!

10 phút

2. Khám phá:
- GV cho HS xem tranh và tìm hiểu nội - Học sinh trình bày cá nhân - Lớpdung 3 bức tranh:

nhận xét.

+ Các bạn nhỏ tham gia hoạt động gì?
+ Em thích hoạt động nào?
+ Hoạt động đó có lợi hay hại?
+ Lợi và hại như thế nào?
- GV cho HS nêu thêm các hoạt động - HS thảo luận chia sẻ trong nhóm
mà mình đã từng được tham gia và cần
lưu ý điều gì? (Hoạt động chia sẻ trong
nhóm 4)
- Cho HS xem thêm những hình ảnh,
clip về những mối nguy hại có thể xảy
ra khi tham gia các hoạt động cần nâng - HS chia sẻ ý kiến cùng các bạn.
cao cảnh giác, phòng tránh.
* GV chốt kiến thức và giáo dục HS các
kĩ năng và thái độ cần thiết khi tham gia
các hoạt động tập thể: cần đi theo người
lớn, không tự ý rời đi chỗ khác, nghe
theo sự hướng dẫn của người lớn, tuân
thủ nội qui nơi công cộng, quan tâm
giúp đỡ các bạn trong nhóm, báo ngay
với người lớn khi có điều khơng hay xảy
ra, khơng chơi những trị chơi nguy
hiểm,…
5 phút


3. Luyện tập
- GV tổ chức cho hs xem tranh và nêu - HS mô tả bức tranh và trả lời câu
nội dung 2 bức tranh.
hỏi.
- Hỏi: việc trong tranh mang lại điều gì - Mang lại niềm vui cho bản thân và
cho ta?
mọi người xung quanh.
+ Em đã làm gì và sẽ làm gì để đem lại - HS trình bày. Lớp nhận xét.
niềm vui cho mọi người?

5 phút

4. Mở rộng:
- GV tổ chức kỹ thuật “Ổ bi”cho hs trao - HS tham gia hoạt động chia sẻ.
đổi với nhau về điều mình mong muốn
thực hiện trong ngày cuối tuần
- Câu hỏi gợi ý:


+ Trong ngày cuối tuần, em muốn làm
gì, đi đâu?
+ Vì sao em muốn đến nơi ấy?
+ Em sẽ đi cùng ai?
+ Em sẽ xin phép ai và nói thế nào để
được thực hiện điều mình mong muốn?
- GV giáo dục: Các em cần mạnh dạn
bày tỏ mong muốn của mình với ba mẹ,
người thân trong gia đình; cần tham gia
tích cực các hoạt động tập thể
2 phút


5. Đánh giá
- GV đánh giá và hướng dẫn HS tự đánh - HS tự đánh giá.
giá theo mẫu.

1 phút

* Kết nối:
HS về nhà nhờ ba mẹ quay phim hoặc
chụp hình lại các hoạt động của em cùng
gia đình vào ngày cuối tuần để tiết học
sau cùng chia sẻ với các bạn.

C. SINH HOẠT LỚP
THIẾT KẾ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 1
CHỦ ĐỀ 3: TRƯỜNG LỚP THÂN YÊU
TUẦN 1: NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐÁNG YÊU

A. SINH HOẠT DƯỚI CỜ
B. SINH HOẠT CHỦ ĐỀ
I. Mục tiêu
1. Năng lực:


-

Biết cách làm quen và làm quen được với bạn mới.

-


Biêt và có thể giới thiệu về tên, hình dáng bên ngồi, sở thích, điểm nổi bật của nhiều bạn
trong lớp.
Ứng xử thân thiện, lịch sự với bạn bè
Thể hiện được một số hành vi yêu thương, giúp đỡ bạn bè phù hợp với hoàn cảnh.
Đánh giá hoạt động của bản thân và bạn bè.

-

2. Phẩm chất:
- Yêu thương bạn bè: quan tâm, giúp đỡ, tơn trọng, đồn kết.
- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, bạn bè.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên: Máy chiếu, hình ảnh, phiếu đánh giá HS
2. Học sinh: Vật dụng làm quà tặng bạn, sách giáo khoa, vở bài tập
III. Hoạt động dạy học

Thời gian
1-3 phút

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Khởi động:
- GV tổ chức trị chơi “ Tìm người bí ẩn”.
GV chọn 3-5 HS làm người quản trò đặt
câu hỏi cho cả lớp về đặc điểm của người
bí ẩn ( 1 bạn trong lớp ) ví dụ: Người bí
ẩn là nam hay nữ? Bạn ấy chơi thân với
ai? Tóc bạn có đặc điểm gì?...


- HS tham gia trị chơi

→ Từ trị chơi này, GV dẫn dắt lớp học đi
vào nội dung bài học.
10 phút

2. Khám phá:
a. Nêu điểm tốt, màu sắc và đồ vật u
thích của bạn trong nhóm.
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4-6
chia sẻ về: điểm tốt, màu sắc và đồ vật
yêu thích của một số bạn trong nhóm
(lớp).
- Bước cuối, tùy vào điều kiện thời
gian,GV có thể thay đổi u cầu và thay
đổi nhóm, ví dụ: Tìm hiểu một bạn thân

-

HS thảo luận nhóm

-

HS thảo luận nhóm


và một bạn ít chơi, ít nói chuyện với em.
Như thế, HS có thể quan tâm nhiều hơn
đến các bạn khác, tạo sự hòa đồng, thân

thiện trong lớp.
b. Hãy chọn món quà em sẽ làm để tặng
một bạn trong nhóm.
- GV hỏi:
+ Em cần làm gì để bạn bè ln cảm thấy
vui?
+ Em hãy kể món quà để tặng cho bạn ?
- Sau khi HS kể xong, GV tổ chức cho HS
thực hành làm quà tặng bạn.

-

10 - 12
phút

Tặng cho bạn một món quà,
giúp đỡ bạn trong học tập,
chơi cùng bạn....
HS kể

3. Luyện tập
a. Làm một món quà tặng bạn.
- GV có thể chia HS có cùng ý tưởng chọn
quà giống nhau vào cùng nhóm để tạo
thuận lợi cho HS trong quá trình thực
hiện, GV dễ hướng dẫn HS.
- GV có thể dùng một số video clip cho
HS xem để các em biết cách làm một số
sản phẩm phù hợp hoặc GV thao tác trực
tiếp hướng dẫn, giúp đỡ HS làm.

- GV luôn lưu ý để HS nhớ việc bảo đảm
an tồn trong q trình lao động và giữ
sạch sẽ khơng gian quanh mình.Với
những HS chưa biết cách làm hoặc chưa
khéo léo, GV có thể gợi ý các em thực
hiện món quà đơn giản nhất.

-

HS có cùng ý tưởng ngồi cùng
nhóm

-

HS xem clip hoặc xem GV
hướng dẫn trực tiếp

-

HS lắng nghe

-

HS thảo luận nhóm 2

-

HS thực hành

-


Các nhóm HS nhận xét lẫn
nhau

- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 2: +
Khi tặng q cho bạn, em cần nói gì và
thái độ như thế nào ?
+ Khi nhận quà từ bạn, em cần nói gì và
thái độ như thế nào ?
- GV mời đại diện các nhóm HS lên thực


hành tặng – nhận quà cho nhau.
- HS đánh giá, nhận xét cho nhóm bạn về
các tiêu chí: cắt (dán, viết) cẩn thận; tôn
trọng đồ dùng, sản phẩm của bạn; dọn
dẹp, sắp xếp ngăn nắp sau khi làm; khả
năng trìn bày trước nhóm (lớp)...
- GV nhận xét, góp ý và động viên HS

-

HS lắng nghe

-

HS trả lời

-


HS hoạt động nhóm

-

HS trình bày

-

HS đánh giá, nhận xét cho
nhóm bạn

-

HS lắng nghe

-

HS trả lời

b. Thực hành xây dựng tình bạn thân
thiết.
- GV đặt câu hỏi cho HS tìm hiểu về 2
tình huống trong SGK:
+ Tranh vẽ gì ?
+ Em có nhận xét gì về việc làm của bạn
nhỏ trong tranh ?
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm 4 –
6:
+ Em hãy chia sẻ trong nhóm những việc
làm thể hiện tình bạn thân thiết

+ Em hãy sắm vai một việc làm thể hiện
tình bạn thân thiết ( HS có thể việc tự làm
hoặc sắm vai theo tình huống trong sách )
- GV mời đại diện các nhóm lên sắm vai
cho cả lớp xem.
- Các nhóm khác đánh giá, nhận xét, góp
ý cho nhóm bạn theo các tiêu chí: tình
huống đã thể hiện được xây dựng tình bạn
thân thiết chưa, cách xử lí tình huống,
cách sắm vai....
- GV nhận xét, góp ý và động viên HS.
8 phút

4. Mở rộng
- GV đặt câu hỏi hướng dẫn HS tìm hiểu
nội dung thơng qua các hình ảnh:
+ Tranh vẽ gì ?
+ Em có nhận xét gì về việc làm của bạn
nhỏ trong tranh ?


+ Nếu em là bạn nhỏ trong các tình huống
trên, em sẽ làm gì để có hành động đúng?
- GV nhận xét, điều chỉnh cho HS
1-2 phút

5. Đánh giá
- GV hướng dẫn HS tự đánh giá vào VBT.
- GV đánh giá HS.


C. SINH HOẠT LỚP

-

HS lắng nghe


THIẾT KẾ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 1
CHỦ ĐỀ 3: TRƯỜNG LỚP THÂN YÊU
TUẦN 2: LỚP HỌC THÂN THIỆN

A. SINH HOẠT DƯỚI CỜ
B. SINH HOẠT CHỦ ĐỀ
I. Mục tiêu
1. Năng lực:
-

Biết cách làm quen, yêu thương, giúp đỡ bạn.

-

Thể hiện được một số hành vi yêu thương, giúp đỡ bạn bè phù hợp với hoàn cảnh.
Nhận biết và thực hành được những việc nên làm, cần làm để lớp học thân thiện
Đánh giá hoạt động của bản thân và bạn bè.

2. Phẩm chất:
- Yêu thương bạn bè: quan tâm, giúp đỡ, tơn trọng, đồn kết.
-Tự giác làm những việc tốt, phù hợp để góp phần xây dựng trường lớp.
- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, bạn bè.
II. Chuẩn bị

1. Giáo viên: máy chiếu, trái bóng, hình ảnh, phiếu đánh giá HS
2. Học sinh: sách giáo khoa, vở bài tập, dụng cụ thực hành
III. Hoạt động dạy học

Thời gian
1-3 phút

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Khởi động:
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “ Tơi
muốn”.Trong các hoạt động trị chơi, GV
lưu ý ln phiên thay đổi QT để các em
được trải nghiệm vị trí này, đồng thời rèn
luyện kĩ năng tổ chức hoạt động tập thể.
→ Từ trò chơi này, GV dẫn dắt lớp học đi

- HS tham gia trò chơi


×