Tải bản đầy đủ (.pdf) (32 trang)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm luật tố tụng dân sự 2021

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (372.57 KB, 32 trang )

1

TRẮC NGHIỆM TỐ TỤNG DÂN SỰ 2021
1. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định cơ quan tiến hành tố tụng dân sự gồm
những cơ quan nào dưới đây?
A. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơng an.
B. Tịa án, Viện kiểm sát.
C. Tịa án, Viện kiểm sát, Thi hành án dân sự.
2. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định người tiến hành tố tụng dân sự gồm
những ai dưới đây?
A. Chánh án tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư kí Tịa án,
Viện trưởng viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên.
B. Chánh án tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký tòa án, Viện trưởng viện kiểm
sát, Kiểm sát viên.
C. Chánh án tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký tòa án, Viện trưởng viện kiểm
sát, Kiểm sát viên, Điều tra viên.
3. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định như thế nào về Tòa án xét xử tập thể?
A. Tòa án xét xử tập thể vụ án dân sự và quyết định theo đa số.
B. Tòa án xét xử tập thể vụ án dân sự và quyết định theo đa số, trừ trường hợp xét xử
theo thủ tục rút gọn.
C. Tòa án xét xử tập thể vụ án dân sự.
4. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố
vào thời điểm nào?
A. Trước khi tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.


2

B. Trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, cơng khai chứng cứ
và hịa giải.
C. Bất kỳ thời gian nào.


5. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định có bao nhiêu biện pháp khẩn cấp tạm
thời?
A. 12 và các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác mà luật quy định.
B. 15 và các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác mà luật quy định.
C. 16 và các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác mà luật quy đinh.
6. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định như thế nào về thành phần Hội đồng xét
xử phúc thẩm vụ án dân sự?
A. Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án dân sự gồm 3 thẩm phán.
B. Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án dân sự gồm 3 thẩm phán, trừ trường hợp xét xử
vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn.
C. Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án dân sự gồm 2 thẩm phán.
7. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định thời hạn thông báo thụ lý vụ án là bao
nhiêu ngày?
A. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án.
B. Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày thụ lý vụ án.
C. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày thụ lý vụ án.
8. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định thời hạn niêm yết công khai văn bản tố
tụng là bao nhiêu ngày?
A. 15 ngày, kể từ ngày niêm yết.


3

B. 30 ngày, kể từ ngày niêm yết.
C. 7 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết.
9. Theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì quy định nào sau đây là đúng?
A. Khi xét xử vụ án dân sự, Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp
luật.
B. Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử vụ án dân sự, Thẩm phán giải quyết việc dân
sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.

C. Khi xét xử vụ án dân sự Thẩm phán độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.
Câu 125: Theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì quy định nào sau đâ y là đúng?
A. Viện kiểm sát nhân dân tham gia phiên tòa, phiên họp phúc thẩm, giám đốc thẩm,
Tái thẩm.
B. Viện kiểm sát nhân dân chỉ tham gia phiên tòa Phúc thẩm, Giám đốc thẩm, Tái thẩm.
C. Viện kiểm sát nhân dân chỉ tham gia phiên tòa Sơ thẩm, Phúc thẩm.
10. Theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, quy định nào sau đây là đúng?
A. Khi giải quyết vụ việc dân sự, Tòa án có quyền hủy quyết định cá biệt trái pháp luật
của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của
đương sự trong vụ việc dân sự mà tịa án có nhiệm vụ giải quyết.
B. Khi giải quyết vụ việc dân sự, tịa án có quyền hủy quyết định cá biệt của cơ quan tổ chức.
C. Khi giải quyết vụ việc dân sự Tòa án có quyền hủy quyết định trái pháp luật của cơ quan,
tổ chức, người có thẩm quyền xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc
dân sự mà tịa án có nhiệm vụ giải quyết.
11. Theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, các văn bản tố tụng nào phải được cấp,
tống đạt, thông báo?


4

A. Thông báo, giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời trong tố tụng dân sự; Bản án, quyết
định của tòa án; Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát; các văn bản của cơ quan
Thi hành án dân sự và các văn bản tố tụng khác mà pháp luật có quy định.
B. Thông báo, giấy triệu tập, giấy mời trong tố tụng dân sự, Bản án quyết định của tòa án.
C. Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát; các văn bản của cơ quan Thi hành án dân sự
và các văn bản khác mà pháp luật có quy định.
12. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định như thế nào về giải quyết tranh chấp về
thẩm quyền?
A. Tranh chấp về thẩm quyền giữa các Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc các tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương khác nhau hoặc giữa các tòa án nhân dân cấp tỉnh

thuộc thẩm quyền giải quyết theo lãnh thổ của tịa án nhân dân cấp cao thì do Chánh
án Tịa án nhân dân cấp cao giải quyết.
B. Tranh chấp về thẩm quyền giữa các tòa án nhân dân cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương khác nhau hoặc giữa các tòa án nhân cấp tỉnh do Chánh án tòa án nhân
dân tối cao giải quyết.
C. Tranh chấp về thẩm quyền giữa các Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương theo lãnh thổ của tịa án nhân dân cấp cao thì do Tòa án nhân dân tối
cao giải quyết.
13. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định những người nào là đương sự trong vụ
án dân sự?
A. Đương sự trong vụ án dân sự là cơ quan, tổ chức.
B. Đương sự trong vụ án dân sự là cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm nguyên đơn, bị
đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
C. Đương sự trong vụ án dân sự là cá nhân.
14. Theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, bị đơn trong trong vụ án dân sự là?


5

A. Bị đơn trong vụ án dân sự là người bị nguyên đơn khởi kiện hoặc bị cơ quan, tổ
chức, cá nhân khác do Bộ luật này quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ
án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn bị người đó xâm
phạm.
B. Bị đơn trong vụ án dân sự là người bị nguyên đơn khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết
vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn bị người đó xâm phạm
C. Bị đơn trong vụ án dân sự là người bị cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện để yêu cầu Tòa
án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của ngun đơn bị người
đó xâm phạm.
15. Theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, khi nào kết quả định giá, thẩm định giá tài
sản được xác định là chứng cứ?

A. Kết quả định giá tài sản, kết quả thẩm định giá tài sản được coi là chứng cứ nếu việc
định giá, thẩm định giá được tiến hành theo đúng thủ tục do pháp luật quy định.
B. Tất cả kết quả định giá, thẩm định giá tài sản mà đương sự yêu cầu đều là chứng cứ.
C. Kết quả định giá tài sản được coi là chứng cứ nếu việc định giá theo đúng quy định hoặc
văn bản do chuyên gia về giá cung cấp.
16. Theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, biện pháp nào sau đây là biện pháp khẩn
cấp tạm thời?
A. Cấm tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình.
B. Cấm xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ.
C. Cả hai phương án trên đều đúng.
17. Theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Thẩm phán thụ lý vụ án khi nào?
A. Thẩm phán thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án
phí.
B. Thẩm phán thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ kèm theo trong
trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc khơng phải nộp tiền tạm ứng án phí.


6

C. Cả hai phương án trên đều đúng.
18. Thời hạn khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện được quy định như thế
nào trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015?
A. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản trả lại đơn khởi kiện, người
khởi kiện có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với Tịa án đã trả lại
đơn khởi kiện.
B. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản trả lại đơn khởi kiện, người khởi
kiện có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với Tòa án đã trả lại đơn khởi
kiện.
C. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản trả lại đơn khởi kiện, người khởi
kiện có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với Tòa án đã trả lại đơn khởi

kiện.
19. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định khi trả lại đơn khởi kiện, tài liệu, chứng
cứ kèm theo cho người khởi kiện, thẩm phán thực hiện những nội dung nào sau đây ?
A. Khi trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo cho người khởi kiện, Tịa án
phải có văn bản ghi rõ lý do trả lại đơn khởi kiện, đồng thời gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp.
B. Khi trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho người khởi kiện, Thẩm
phán phải có văn bản nêu rõ lý do trả lại đơn khởi kiện, đồng thời gửi cho Viện kiểm
sát cùng cấp. Đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ mà Thẩm phán trả lại cho người khởi
kiện phải được sao chụp và lưu tại Tòa án để làm cơ sở giải quyết khiếu nại, kiến nghị
khi có yêu cầu.
C. Khi trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện, Tòa án phải sao chụp và lưu tại Tòa án để
làm cơ sở giải quyết khiếu nại, kiến nghị khi có yêu cầu.
20. Theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, thời hạn thực hiện việc sửa đổi, bổ sung
đơn khởi kiện có tính vào thời hiệu khởi kiện khơng?
A. Khơng tính vào thời hiệu khởi kiện.


7

B. Có tính vào thời hiệu khởi kiện.
C. Tùy từng trường hợp cụ thể.
21. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định thời hạn để Chánh án Tòa án phân công
Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện là bao nhiêu ngày?
A. 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện.
B. 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện.
C. 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện.
22. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định thời hạn để Thẩm phán xem xét đơn
khởi kiện là bao nhiêu ngày?
A. 5 ngày làm việc kể từ ngày được phân công.
B. 7 ngày làm việc kể từ ngày được phân công.

C. 15 ngày làm việc kể từ ngày được phân công.
23. Theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, có bao nhiêu phương thức gửi đơn khởi
kiện cho Tịa án, đó là những phương thức nào?
A. 02 phương thức (Nộp trực tiếp tại Tòa án, gửi đến Tòa án qua đường dịch vụ bưu chính)
B. 03 phương thức (Nộp trực tiếp tại Tòa án; gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu
chính; gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tịa án
(nếu có))
C. 01 phương thức (Nộp trực tiếp cho Tòa án để vào sổ nhận đơn).
24. Theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ
quan quản lý nhà nước về trẻ em, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong phạm vi nhiệm
vụ, quyền hạn của mình có quyền khởi kiện vụ án về hơn nhân và gia đình theo quy
định của Luật Hơn nhân và gia đình khơng?
A. Có.
B. Khơng.
C. Tùy từng trường hợp cụ thể.


8

25. Theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, khi cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của tập thể người lao động hoặc khi được người lao động ủy quyền theo quy định của
pháp luật, tổ chức đại diện tập thể lao động có quyền khởi kiện vụ án lao động không?
A. Tùy từng trường hợp cụ thể.
B. Có.
C. Khơng.
26. Theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, tranh chấp nào sau đây là tranh chấp về
kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tịa án?
A. Về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và
đều có mục đích lợi nhuận.
B. Về sở hữu và các quyền khác đối với tài sản.

C. Về kết quả bán đấu giá tài sản, thanh tốn phí tổn đăng ký mua tài sản bán đấu giá theo
quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
27. Theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, tranh chấp nào sau đây là tranh chấp về
hơn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án?
A. Tranh chấp về thừa kế tài sản.
B. Tranh chấp về cấp dưỡng.
C. Tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân.
28. Theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, yêu cầu nào sau đây là yêu cầu về lao động
thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án?
A. Yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.
B. Yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động, thỏa ước lao đồng tập thể vô hiệu.
C. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết của Hội đồng thành viên theo
quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
29. Theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, tranh chấp nào sau đây là tranh chấp về
lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án?


9

A. Về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự.
B. Về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
C. Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động.
30. Theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, nếu không biết nơi cư trú, làm việc, trụ sở
của bị đơn thì ngun đơn có quyền lựa chọn Tòa án nào để giải quyết tranh chấp về
dân sự, hơn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động?
A. Ngun đơn có thể u cầu Tịa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở cuối cùng
hoặc nơi bị đơn có tài sản giải quyết.
B. Nguyên đơn có thể u cầu Tịa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở cuối cùng giải
quyết.
C. Ngun đơn có thể u cầu Tịa án nơi có tài sản giải quyết.

31. Theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, khi nào Thẩm phán tiến hành đối chất?
A. Theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy có mâu thuẫn trong lời khai của các
đương sự, người làm chứng, Thẩm phán tiến hành đối chất giữa các đương sự với nhau,
giữa các đương sự với người làm chứng hoặc giữa những người làm chứng với nhau.
B. Theo yêu cầu của nguyên đơn hoặc khi xét thấy có mâu thuẫn trong lời khai của bị đơn
và người có quyền và nghĩa vụ liên quan.
C. Khi xét thấy có mâu thuẫn trong lời khai của nguyên đơn, bị đơn và người làm chứng.
32. Theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, sau khi trả lại đơn khởi kiện, đương sự có
quyền nộp đơn khởi kiện lại trong trường hợp nào sau đây?
A. Người khởi kiện đã có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự.
B. Đã có đủ điều kiện khởi kiện.
C. Cả hai phương án trên đều đúng.
33. Theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí là bao
nhiêu ngày?
A. 7 ngày kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về nộp tiền tạm ứng án phí.


10

B. 10 ngày kể từ ngày nhận được giấy báo của Tịa án về nộp tiền tạm ứng án phí.
C. 15 ngày kể từ ngày nhận được giấy báo của Tịa án về nộp tiền tạm ứng án phí.
34. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây là của
Thẩm tra viên?
A. Nghiên cứu hồ sơ vụ án trước khi mở phiên tòa.
B. Đề nghị Chánh án Tòa án, Thẩm phán ra các quyết định cần thiết thuộc thẩm quyền.
C. Thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc dân sự theo quy định của Bộ
luật Tố tụng dân sự.
35. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định như thế nào về thời hạn mở phiên tòa
xét xử?
A. 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tịa.

B. 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tịa;
trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng.
C. 01 tháng đối với vụ án đơn giản và 02 tháng đối với vụ án phức tạp kể từ ngày có quyết
định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa.
36. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định hồ sơ vụ án dân sự bao gồm những loại
gì?
A. Bao gồm đơn và toàn bộ tài liệu, chứng cứ của đương sự, người tham gia tố tụng
khác; tài liệu, chứng cứ do Tòa án thu thập liên quan đến vụ án; văn bản tố tụng của
Tòa án, Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án dân sự.
B. Bao gồm toàn bộ lời khai của đương sự, người tham gia tố tụng khác; tài liệu, chứng cứ
do Tòa án thu thập liên quan đến vụ án.
C. Bao gồm đơn và toàn bộ lời khai của đương sự, người tham gia tố tụng khác; tài liệu,
chứng cứ do Tòa án yêu cầu đương sự thu thập và do Tòa án tự thu thập.


11

37. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định như thế nào về nguyên tắc tiến hành
hòa giải?
A. Tôn trọng sự tự nguyện thỏa thuận của các đương sự, không được dùng vũ lực hoặc đe
dọa dùng vũ lực, bắt buộc các đương sự phải thỏa thuận không phù hợp với ý chí của mình;
B. Nội dung thỏa thuận giữa các đương sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo
đức xã hội.
C. Cả 2 phương án trên đều đúng.
38. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định như thế nào về hiệu lực của quyết định
công nhận sự thỏa thuận của các đương sự?
A. Có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng
nghị theo thủ tục phúc thẩm.
B. Có hiệu lực pháp luật sau thời hạn 07 ngày.
C. Có hiệu lực sau 15 ngày nếu khơng có kháng nghị.

39. Theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, nếu đương sự vắng mặt lần thứ nhất thì
giải quyết như thế nào?
A. Hội đồng xét xử phải hỗn phiên tịa.
B. Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử nếu đương sự vắng mặt khơng có lý do chính đáng.
C. Đương sự vắng mặt thì Hội đồng xét xử phải hỗn phiên tịa, trừ trường hợp người
đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.
40. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định như thế nào về sự có mặt của người
giám định?
A. Người giám định có nghĩa vụ tham gia phiên tịa theo giấy triệu tập của Tịa án để giải
thích, trả lời những vấn đề liên quan đến việc giám định và kết luận giám định.


12

B. Trường hợp người giám định vắng mặt thì Hội đồng xét xử quyết định vẫn tiến hành xét
xử hoặc hỗn phiên tịa.
C. Cả hai phương án trên.
41. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định như thế nào về sự có mặt của Kiểm sát
viên dự khuyết tại phiên tòa?
A. Kiểm sát viên dự khuyết tham gia phiên tịa khi kiểm sát viên theo quyết định phân
cơng bị thay đổi hoặc khơng thể tiếp tục phiên tịa.
B. Không quy định về kiểm sát viên dự khuyết, kiểm sát viên đã được phân cơng phải có
nhiệm vụ tham gia phiên tịa.
C. Kiểm sát viên dự khuyết khơng phải có mặt tại phiên tịa, nếu kiểm sát viên theo phân
cơng vắng mặt thì hội đồng xét xử ra quyết định hỗn phiên tịa.
42. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định quyền của Kiểm sát viên và những người
tham gia tố tụng đối với biên bản phiên tịa?
A. Chỉ có Chủ tọa phiên tịa mới có quyền xem biên bản phiên tòa và cùng với thư ký phiên
tịa ký biên bản đó.
B. Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng được quyền xem biên bản phiên tịa ngay

sau khi kết thúc phiên tịa nhưng khơng được yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
C. Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng được quyền xem biên bản phiên tòa
ngay sau khi kết thúc phiên tòa, yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung vào biên bản và ký
xác nhận.
43. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định Hội đồng xét xử ra quyết định công
nhận sự thỏa thuận của các đương sự trong trường hợp nào?
A. Khi các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án.


13

B. Khi các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án và thỏa thuận
của họ là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội.
C. Khi các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án và có sự đồng ý của
Hội đồng xét xử.
44. Theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, những trường hợp nào Hội đồng xét xử
không công bố tài liệu, chứng cứ của vụ án?
A. Không công bố mọi tài liệu, chứng cứ của vụ án.
B. Không công bố tài liệu, chứng cứ do cơ quan tiến hành tố tụng thu thập.
C. Không công bố những tài liệu, chứng cứ thuộc trường hợp cần giữ bí mật nhà nước,
giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, giữ bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí
mật cá nhân, bí mật gia đình, bảo vệ người chưa thành niên theo yêu cầu của đương
sự.
45. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định như thế nào về nội dung phát biểu của
Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm?
A. Chỉ phát biểu về việc chấp hành pháp luật tố tụng của thẩm phán, hội đồng xét xử.
B. Phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư
ký phiên tòa và của người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý
cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án.
C. Phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét

xử, Thư ký phiên tòa và của người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án
kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án và phát biểu ý kiến
về việc giải quyết vụ án.
46. Theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, việc cấp trích lục bản án được thực hiện
trong thời hạn nào sau đây?


14

A. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên tòa, các đương sự,
cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện được Tịa án cấp trích lục bản án.
B. Ngay sau khi kết thúc phiên tòa các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện
có đơn u cầu sẽ được Tịa án cấp trích lục bản án.
C. Tịa án cấp trích lục bản án khi các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện
làm đơn kháng cáo.
47. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định thế nào về thời hạn giao, gửi bản án sơ
thẩm?
A. 15 ngày, kể từ ngày tuyên án, Tòa án phải giao hoặc gửi bản án cho các đương sự, cơ
quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp.
B. 10 ngày, kể từ ngày tuyên án, Tòa án phải giao hoặc gửi bản án cho các đương sự,
cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp.
C. 10 ngày đối với những vụ án đơn giản và 15 ngày đối với những vụ án phức tạp, Tòa án
phải giao hoặc gửi bản án cho các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và Viện
kiểm sát cùng cấp.
48. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định Tòa án phải gửi bản án, quyết định cho
những cá nhân, tổ chức, cơ quan nào?
A. Các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện.
B. Viện kiểm sát cùng cấp.
C. Cả 2 phương án trên đều đúng.
49.Theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, tính chất của xét xử phúc thẩm được quy

định như thế nào?


15

A. Xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp phúc thẩm trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản
án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo,
kháng nghị.
B. Xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp phúc thẩm trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản án, quyết
định của Tòa án cấp sơ thẩm bị đương sự kháng cáo.
C. Xét xử phúc thẩm là việc Tòa án phát hiện bản án, quyết định có vi phạm và trực tiếp xét
xử lại vụ án mà bản án, quyết định của Tịa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật.
50. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định đơn kháng cáo của đương sự phải gửi
cho Tòa án nào?
A. Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định.
B. Tòa án cấp phúc thẩm.
C. Cả 2 phương án trên đều đúng.
51. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định như thế nào về thời hạn kháng cáo của
đương sự đối với bản án sơ thẩm?
A. 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; nếu đương sự khơng có mặt tại phiên tịa hoặc khơng
có mặt khi tun án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày
họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. Nếu đương sự đã tham gia phiên tòa
nhưng vắng mặt khi Tịa án tun án mà khơng có lý do chính đáng thì thời hạn kháng
cáo được tính từ ngày tuyên án.
B. Đương sự tham gia phiên tòa và đương sự có đơn xin vắng mặt đối với bản án của Tòa
án cấp sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; Nếu đương sự vắng mặt tại thời điểm tun
án thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày họ nhận được bản án.
C. 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; nếu đương sự có đơn xin vắng mặt tại phiên tịa thì thời hạn
kháng cáo là 20 ngày.16

52. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định thế nào về việc ủy quyền kháng cáo của
đương sự theo thủ tục phúc thẩm?
A. Phải tự mình làm đơn kháng cáo.
B. Được ủy quyền thực hiện kháng cáo nhưng phải tự mình làm đơn.
C. Được ủy quyền cho người khác đại diện mình kháng cáo.
53. Theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Tòa án cấp sơ thẩm xử lý như thế nào đối
với đơn kháng cáo q hạn?
A. Tịa án cấp sơ thẩm ra thơng báo trả lại đơn.
B. Tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo trình bày rõ lý do và xuất trình tài
liệu, chứng cứ (nếu có) để chứng minh lý do nộp đơn kháng cáo quá hạn là chính đáng.
C. Cả hai đáp án đều sai.
54. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định như thế nào về thời hạn nộp tiền tạm
ứng án phí phúc thẩm?
A. Ngay sau khi đơn kháng cáo được chấp nhận, người kháng cáo phải nộp tiền tạm
ứng án phí phúc thẩm.
B. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thơng báo của Tịa án người
kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm
C. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án người
kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm.
55. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định như thế nào về quyền kháng nghị
của Viện kiểm sát?


17

A. Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị bản án sơ thẩm, quyết định tạm
đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của Tòa án cấp

sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm
B. Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị bản án sơ thẩm, quyết
định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của
Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm.
C. Cả 2 phương án trên đều đúng.
56. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định như thế nào về thời hạn kháng nghị bản
án theo thủ tục phúc thẩm của Viện kiểm sát?
A. Đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm của Viện kiểm sát cùng cấp là 15 ngày, của
Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 01 tháng, kể từ ngày tuyên án. Trường hợp Kiểm
sát viên không tham gia phiên tịa thì thời hạn kháng nghị tính từ ngày Viện kiểm sát
cùng cấp nhận được bản án.
B. Đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm của Viện kiểm sát cùng cấp là 07 ngày, của Viện
kiểm sát cấp trên trực tiếp là 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án.
C. Đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm của Viện kiểm sát cùng cấp là 15 ngày, của Viện
kiểm sát cấp trên trực tiếp là 01 tháng, kể từ ngày nhận được bản án.
57. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định như thế nào về thời hạn thông báo thụ
lý vụ án để xét xử phúc thẩm.
A. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ án Tịa án phải thơng báo bằng văn
bản cho các đương sự, cơ quan, tổ chức,
B. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Tịa án phải thơng báo
bằng văn bản cho các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và Viện kiểm sát


18

cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của
Tịa án (nếu có).
C. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ án Tòa án phải thông báo bằng
văn bản cho các đương sự, cơ quan, tổ chức,
58. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định về thời hạn mở phiên tòa phúc thẩm?

A. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở
phiên tịa phúc thẩm; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 01 tháng.
B. Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải
mở phiên tịa phúc thẩm; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng .
C. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở
phiên tòa phúc thẩm; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 60 ngày.
59. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định như thế nào về thời hạn gửi Quyết định
đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm?
A. Phải được gửi ngay cho đương sự, Viện kiểm sát cùng cấp.
B. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định.
C. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày ra quyết định.
60. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định về thời hạn nghiên cứu hồ sơ của Viện
kiểm sát cùng cấp như thế nào?
A. 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án.
B. 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án.
C. 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án.
61. Theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Kiểm sát viên phát biểu những nội dung gì
tại phiên tịa phúc thẩm?


19

A. Sau khi kết thúc việc tranh luận và đối đáp, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của
Viện kiểm sát về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án dân sự ở
giai đoạn phúc thẩm.
B. Phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật và việc giải quyết vụ án.
C. Cả hai câu trên đều sai.
62. Theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, đương sự có quyền gì trong thủ tục giám
đốc thẩm ?
A. Có quyền cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ, cấp giám đốc thẩm chỉ xem xét lại những tài

liệu chứng cứ đã được giao nộp theo thủ tục sơ thẩm và thủ tục phúc thẩm.
B. Có quyền cung cấp tài liệu, chứng cứ cho người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ
tục giám đốc thẩm nếu tài liệu, chứng cứ đó chưa được Tịa án cấp sơ thẩm, Tòa án
cấp phúc thẩm yêu cầu đương sự giao nộp hoặc đã yêu cầu giao nộp nhưng đương sự
không giao nộp được vì có lý do chính đáng hoặc tài liệu, chứng cứ mà đương sự không
thể biết được trong q trình giải quyết vụ án.
C. Có quyền tự mình cung cấp tài liệu, chứng cứ cho người có thẩm quyền kháng nghị theo
thủ tục giám đốc thẩm hoặc làm đơn yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng thu thập.
63. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định đương sự được tham gia phiên tòa giám
đốc thẩm khi nào?
A. Khi phát hiện có tình tiết mới trong vụ án.
B. Khi xét thấy cần thiết Tòa án triệu tập đương sự có liên quan đến việc kháng nghị; nếu họ
vắng mặt thì Hội đồng xét xử phải hỗn phiên tòa.
C. Khi xét thấy cần thiết Tòa án triệu tập đương sự có liên quan đến việc kháng nghị;
nếu họ vắng mặt thì Hội đồng xét xử vẫn tiến hành phiên tòa.


20

64. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định như thế nào về hòa giải trong giải quyết
yêu cầu cơng nhận thuận tình ly hơn?
A. Tịa án khơng phải tiến hành thủ tục hòa giải.
B. Chỉ hòa giải tại cơ sở.
C. Thẩm phán phải tiến hành hòa giải để vợ chồng đồn tụ; giải thích về quyền và
nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha, mẹ và con, giữa các thành viên khác trong gia
đình, về trách nhiệm cấp dưỡng và các vấn đề khác liên quan đến hơn nhân và gia đình.
65. Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định như thế nào về trường hợp vi phạm nội quy
phiên tòa?
A. Buộc rời khỏi phòng xử án hoặc xử phạt hành chính.
B. Khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

C. Cả 2 phương án trên đều đúng.
66. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định thời hạn giải quyết khiếu nại của Viện
kiểm sát?
A. 10 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.
B. 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại
C. 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, trường hợp vụ việc có tính chất phức tạp
thì có thể được kéo dài thêm nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn giải
quyết khiếu nại.
67. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định quyền của Viện kiểm sát về kiểm s át
việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự?
A. Có quyền u cầu đối với Tịa án giải quyết khiếu nại, tố cáo.


21

B. Viện kiểm sát có quyền yêu cầu, kiến nghị đối với Tòa án cùng cấp và cấp dưới, cơ
quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm để bảo đảm việc giảiquyết khiếu nại, tố cáo
có căn cứ, đúng pháp luật.
C. Yêu cầu Tòa án gửi kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo .


22

NOTE QUAN TRỌNG
1. Số lượng kiểm sát viên tại VKSNDTC? Tối đa không quá 19 người
2. ủy ban kiểm sát được thành lập ở đâu? Viện kiểm sát tối cao, Viện kiểm sát cấp
cao,Viện kiểm sát tỉnh, Viện kiểm sát quân sự trung ương và Viện kiểm sát quân
khu và tương đương.
3. “Bắt buộc chữa bệnh” là một biện pháp tư pháp. Viện kiểm sát hoặc Tòa án là
cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định bắt buộc chữa bệnh. Thời gian bắt

buộc chữa bệnh được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù
4. vụ án mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngồi thì thẩm quyền giải quyết theo
thủ tục sơ thẩm thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh. Tuy nhiên, đối với trường hợp
trong bản án, quyết định phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm đã giao cho Tòa án
nhân dân cấp huyện thụ lý, giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm thì Tịa án
nhân dân cấp huyện phải thụ lý, giải quyết
5. người bị hại bao gồm: cá nhân và tổ chức

Điều 62

6. Thời điểm phát sinh người làm chứng: kể từ khi cơ quan có thẩm quyền xác minh
các nguồn tin về tội phạm. Điều 66 (Luật cũ là trong giai đoạn xác minh tố giác,
tin báo về tội phạm)
7. Đối tượng được bào chữa: người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; người bị giữ trong
trường hợp khẩn cấp, người bị bắt
8. Người bào chữa: bổ sung thêm trợ giúp viên pháp lý

Điều 72
Điều 72

9. TH bắt buộc phải có người bào chữa: bị can, bị cáo về tội theo khung hình phạt có
mức cao nhất là 20 năm, tù chung thân, tử hình;

Điều 76

10.Thời điểm bào chữa: từ khi có người bị bắt thay vì kể từ khi có quyết định tạm
giữ Điều 72


23


11.Ba nguồn chứng cứ mới: : (1) Dữ liệu điện tử; (2) Kết luận định giá tài sản; (3) Kết
quả thực hiện ủy thác tư pháp và hợp tác quốc tế khác trong đấu tranh chống tội
phạm Điều 87
12. chế tài phạt tiền áp dụng đối với người bảo lĩnh nếu để cho bị can, bị cáo bỏ trốn;
chỉ quy định đặt tiền, không quy định đặt tài sản
13.các biện pháp cưỡng chế: Áp giải; Dẫn giải; Kê biên tài sản; biện pháp phong
tỏa tài khoản

Điều 126 – 130

14. tố giác về tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm
với cơ quan có thẩm quyền; Tin báo về tội phạm là thơng tin về vụ việc có dấu
hiệu tội phạm do cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo với cơ quan có thẩm quyền
hoặc thơng tin về tội phạm trên phương tiện thông tin đại chúng Điều 144
15. thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố: tối đa 4 tháng
Điều 147
16. Thời hạn giao bản cáo trạng, quyết định đình chỉ vụ án hoặc quyết định tạm đình
chỉ vụ án: khơng q 10 ngày

Điều 240

17. thời hạn chuyển hồ sơ vụ án và bản cáo trạng đến Tịa án có thể kéo dài nhưng
khơng q 10 ngày. Trường hợp vụ án có bị can bị tạm giam thì trước khi hết thời
hạn tạm giam 7 ngày thì Viện kiểm sát thơng báo cho Tòa án biết để xem xét,
quyết định việc tạm giam bị can khi nhận hồ sơ vụ án.

Điều 244

18. Trong q trình xét xử vụ án hình sự, Tịa án phát hiện và kiến nghị các cơ quan

có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản pháp luật trái
với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban
thường vụ Quốc hội để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức,
cá nhân. Điều 265
19. tranh chấp về thẩm quyền xét xử giữa các TAND cấp huyện thuộc các tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương khác nhau, giữa các Tòa án quân sự khu vực thuộc các


24

quân khu khác nhau do Chánh án TAND cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự
cấp quân khu nơi kết thúc việc điều tra quyết định

Điều 275

20.Tịa án có quyền xét xử bị cáo về tội danh nặng tội danh mà Viện kiểm sát truy
tố sau khi đã trả hồ sơ để Viện kiểm sát truy tố lại nhưng Viện kiểm sát vẫn giữ tội
danh đã truy tố

Điều 298

21. Thời hạn chuẩn bị xét xử được tính từ ngày Tịa án thụ lý hồ sơ vụ án thay vì từ
ngày phân cơng Thẩm phán chủ tọa phiên tịa trước đây Điều 277
22. thời hạn nghị án là 07 ngày, kể từ ngày kết thúc tranh luận tại phiên tòa (Điều 326)
23. TAND cấp cao mở phiên tòa phúc thẩm trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận
được hồ sơ vụ án.
Trong thời hạn 45 ngày đối với TAND cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu, 75
ngày đối với vụ án TAND cấp cao, Tòa án quân sự trung ương kể từ ngày thụ lý vụ án,
Thẩm phán chủ toạ phiên tòa phải ra một trong các quyết định: Đình chỉ xét xử phúc
thẩm hoặc đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm và trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết

định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa phúc thẩm.
Chậm nhất là 10 ngày trước khi mở phiên tòa, Tòa án cấp phúc thẩm phải gửi quyết
định đưa vụ án ra xét xử cho Viện kiểm sát cùng cấp và những người tham gia tố tụng
liên quan đến kháng cáo, kháng nghị.
24. hình phạt cảnh cáo được thi hành ngay tại phiên tịa, mặc dù sau đó bản án,
quyết định vẫn có thể bị kháng cáo, kháng nghị. Điều 364
25. - Cơ quan có quyền kiến nghị Tịa án có thẩm quyền xem xét lại bản án, quyết
định theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm là cơ quan thi hành án hình sự, cơ
quan thi hành án dân sự;
26. - Thời hạn trả lời kiến nghị xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án theo thủ tục
giám đốc thẩm, tái thẩm là 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị; trường
hợp vụ án phức tạp thì thời hạn trả lời có thể kéo dài nhưng không quá 120 ngày


25

kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị. Điều 366
27. khơng thi hành án tử hình đối với người bị kết án nếu thuộc một trong các trường
hợp: (a) Phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang ni con dưới 36 tháng tuổi; (b) Người
đủ 75 tuổi trở lên; (c) Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối
lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ¾ tài sản tham ơ, nhận hối lộ
và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội
phạm hoặc lập công lớn. Điều 367
28. chủ thể có thẩm quyền xác nhận việc đương nhiên xóa án tích, theo đó thẩm quyền
cấp này thuộc về cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp thay vì Chánh án
Tịa án đã xử sơ thẩm vụ án như quy định của BTTHS năm 2003. Điều 369
29. xác định tuổi của người bị buộc tội, người bị hại là người dưới 18 tuổi Điều 417
+ Trường hợp xác định được tháng nhưng không xác định được ngày thì lấy ngày
cuối cùng của tháng đó làm ngày sinh;
+ Trường hợp xác định được quý nhưng khơng xác định được ngày, tháng thì lấy ngày cuối

cùng của tháng cuối cùng trong quý đó làm ngày, tháng sinh;
+ Trường hợp xác định được nửa của năm nhưng khơng xác định được ngày, tháng thì lấy
ngày cuối cùng của tháng cuối cùng trong nửa năm đó làm ngày, tháng sinh;
+ Trường hợp xác định được năm nhưng không xác định được ngày, tháng thì lấy ngày cuối
cùng của tháng cuối cùng trong năm đó làm ngày, tháng sinh.
+ Trong mọi trường hợp nếu không xác định được năm sinh thì phải tiến hành giám định để
xác định
tuổi.
30. chỉ pháp nhân thương mại mới phải chịu trách nhiệm hình sự
31.chế tài áp dụng đối với pháp nhân gồm 03 hình phạt chính, 03 hình phạt bổ sung
và 05 biện pháp tư pháp\


×