Tải bản đầy đủ (.pdf) (98 trang)

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm máy in của khách hàng tại công ty TNHH MTV TM và DV tâm an computer

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.12 MB, 98 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ HUẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
CÁC NHÂN TỐ

Ả NH HƯ Ở NG ĐẾ N QUYẾ T ĐỊ NH

MUA SẢ N PHẨ M MÁY IN CỦ A KHÁCH HÀNG
TẠ I CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ DV
TÂM AN COMPUTER

NGUYỄ N THỊ HẠ NH

Niên khóa: 2017 - 2021×