Tải bản đầy đủ (.pdf) (115 trang)

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm nội thất của công ty TNHH nội thất song nguyễn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.4 MB, 115 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ HUẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

KHOÁ LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C

ĐÁNH GIÁ YẾ U TỐ

Ả NH HƯ Ở NG ĐẾ N

QUYẾ T ĐỊ NH MUA SẢ N PHẨ M NỘ I THẤ T
CỦ A CÔNG TY TNHH NỘ I THẤ T SONG NGUYỄ N
TRÊN THỊ TRƯ Ờ NG THỪ A THIÊN HUẾ

LÊ THỊ HỒ NG NHUNG

Niên khóa: 2017 – 2021×