Tải bản đầy đủ (.pdf) (114 trang)

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên trong công việc tại công ty TNHH lộc thịnh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.29 MB, 114 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH

-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C
ĐÁNH GIÁ CÁC YẾ U TỐ Ả NH HƯ Ở NG ĐẾ N SỰ
HÀI LỊNG CỦ A NHÂN VIÊN TRONG CƠNG VIỆ C
TẠ I CÔNG TY TRÁCH NHIỆ M HỮ U HẠ N LỘ C
THỊ NH

NGUYỄ N VĂN ĐỒN

Niên khóa: 2017 - 2021×