Tải bản đầy đủ (.pdf) (92 trang)

Đánh giá cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại vinpearl hotel huế công ty cổ phần vinpearl

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (882.43 KB, 92 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
ĐÁNH GIÁ CẢ M NHẬ N CỦ A KHÁCH HÀNG VỀ CHẤ T LƯ Ợ NG DỊ CH VỤ
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠ I VINPEARL HOTEL HUẾ - CÔNG TY CỔ
PHẦ N VINPEARL

Sinh viên thự c hiệ n:

Giả ng viên hư ớ ng dẫ n:

TRẦ N THỊ MY MY

Th.S TỐ NG VIẾ T BẢ O HOÀNG

MSV: 17K4091072×