Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Đánh giá chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP sài gòn hà nội – chi nhánh thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.09 MB, 113 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
---

---

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C
CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N TRỊ KINH DOANH

ĐÁNH GIÁ CHẤ T LƯ Ợ NG DỊ CH VỤ TIỀ N GỬ I TIẾ T KIỆ M
TẠ I NGÂN HÀNG THƯ Ơ NG MẠ I CỔ

PHẦ N SÀI GÒN

HÀ NỘ I CHI NHÁNH THỪ A THIÊN HUẾ

NGUYỄ N THỊ THANH TRANG

Thừ a Thiên Huế , 2021×