Tải bản đầy đủ (.pdf) (111 trang)

Đánh giá công tác quản trị nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất hàng gia công may mặc đối với đơn hàng TEXLAND tại công ty cổ phần dệt may phú hòa an

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (953.78 KB, 111 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
---

---

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢ N TRỊ NGUYÊN VẬ T LIỆ U CHO
QUÁ TRÌNH SẢ N XUẤ T HÀNG GIA CÔNG MAY MẶ C ĐỐ I
VỚ I ĐƠ N HÀNG TEXLAND TẠ I CÔNG TY CỔ
MAY PHÚ HỊA AN

ĐỒN THỊ TÂM

NIÊN KHĨA 2017 – 2021

PHẦ N DỆ T×