Tải bản đầy đủ (.pdf) (149 trang)

Đánh giá của nhân viên về môi trường làm việc tại chi nhánh công ty cổ phần trực tuyến GOSU tại thành phố huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.4 MB, 149 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
--------------***-------------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
ĐÁNH GIÁ CỦ A NHÂN VIÊN VỀ MÔI TRƯ Ờ NG LÀM VIỆ C
TẠ I CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ

PHẦ N TRỰ C TUYẾ N GOSU

THÀNH PHỐ

HUẾ

PHẠ M THỊ QUỲ NH NHI

Niên khóa 2017-2021×