Tải bản đầy đủ (.pdf) (96 trang)

Đánh giá hoạt động marketing online qua mạng xã hội của trung tâm đào tạo pha chế AROMA training center

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.07 MB, 96 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C
ĐÁNH GIÁ HOẠ T ĐỘ NG MARKETING ONLINE
QUA MẠ NG XÃ HỘ I CỦ A TRUNG TÂM ĐÀO TẠ O
PHA CHẾ AROMA TRAINING CENTER

Sinh viên thự c hiệ n:

Giáo viên hư ớ ng dẫ n:

Nguyễ n Hữ u Lộ c

ThS. Trầ n Đứ c Trí

Lớ p: K51 – Thư ơ ng Mạ i Điệ n Tử
Mã sinh viên: 17K4041048

Huế , tháng 1 năm 2021×