Tải bản đầy đủ (.pdf) (86 trang)

Đánh giá hoạt động xúc tiến hỗn hợp của hệ thống trung tâm anh ngữ quốc tế iLEAD AMA huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (818.07 KB, 86 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
---

---

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C
ĐÁNH GIÁ HOẠ T ĐỘ NG XÚC TIẾ N HỖ N HỢ P
TẠ I HỆ THỐ NG TRUNG TÂM ANH NGỮ
QUỐ C TẾ ILEAD AMA HUẾ

NGUYỄ N THỊ NHƯ

QUỲ NH

Khóa họ c: 2017 - 2021×