Tải bản đầy đủ (.pdf) (119 trang)

Đánh giá mức độ nhận biết của khách hàng đối với thương hiệu đồng phục lion tại thành phố huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.18 MB, 119 trang )

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C
ĐÁNH GIÁ MỨ C ĐỘ

NHẬ N BIẾ T CỦ A KHÁCH HÀNG ĐỐ I

VỚ I THƯ Ơ NG HIỆ U ĐỒ NG PHỤ C LION TẠ I THÀNH PHỐ
HUẾ

SINH VIÊN THỰ C HIỆ N
HUỲ NH THỊ NHƯ

XUÂN

NIÊN KHÓA: 2017 – 2021

1×