Tải bản đầy đủ (.pdf) (117 trang)

Đánh giá mức độ tiếp cận và mức độ tương tác nội dung do công ty cổ phần công nghệ VFFTECH thực hiện trên fanpage pime việt nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.82 MB, 117 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LU N T T NGHI P
ÁNH GIÁ M C

TI P C N VÀ M C

T

NG TÁC

N I DUNG DO CÔNG TY C PH N CÔNG NGH VFFTECH
TH C HI N TRÊN FANPAGE PIME VI T NAM

NGUYỄ N THỊ THU THỦ Y

Niên khóa: 2017 - 2021×