Tải bản đầy đủ (.pdf) (85 trang)

Đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần viễn thông FPT chi nhánh huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (822.18 KB, 85 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ HUẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰ C CẠ NH TRANH CỦ A CÔNG TY
CỔ

PHẦ N VIỄ N THÔNG FPT – CHI NHÁNH HUẾ

Sinh viên thự c hiệ n:

Giả ng viên hư ớ ng dẫ n:

Thái Thị Hoài Nhi

TS. Hồ Thị Hư ơ ng Lan

Lớ p: K51E - QTKD
MSV: 17K4021178

Niên khóa 2017-2021×