Tải bản đầy đủ (.pdf) (127 trang)

ĐÁNH GIÁ sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG đối với CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ NGÂN HÀNG điện tử (e BANKING) tại NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG á – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.97 MB, 127 trang )

I H C HU
TR

NGă

I H C KINH T

KHOA QU N TR KINH DOANH

--------------

KHÓA LU N T T NGHI P
ÁNHăGIÁăS
CH TăL

HÀI LÒNG C AăKHÁCHăHÀNGă
NG D CH V NGỂNăHÀNGă I N T

IV I
(E-

BANKING) T IăNGỂNăHÀNGăTMCPă ỌNGăÁăậ CHI NHÁNH
TH A THIÊN HU

PH M TH HI U KIÊN

Th a Thiên Hu , tháng 1/2021

I
×