Tải bản đầy đủ (.pdf) (117 trang)

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của nhà hàng king BBQ huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.19 MB, 117 trang )

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ÐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

nh

tế

H

uế

================

họ

c

Ki

PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG

ại

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

KING BBQ BUFFET HUẾ

Tr

ường

Đ

VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI NHÀ HÀNG

ĐẶNG THỊ YẾN NHI

Khóa học: 2017 - 2021
×