Tải bản đầy đủ (.pdf) (103 trang)

Đánh giá sự hài lòng của nhân viên trong công việc tại công ty TNHH TMTH tuấn việt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (986.08 KB, 103 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ HUẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
---

---

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
ĐÁNH GIÁ SỰ

HÀI LÒNG CỦ A NHÂN VIÊN TRONG

CÔNG VIỆ C TẠ I CÔNG TY TNHH TMTH TUẤ N VIỆ T
CHI NHÁNH HUẾ

NGUYỄ N THỊ THÚY

HUẾ , 5/2021×