Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

Đánh giá sự hài lòng trong công việc của người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gỗ minh an huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (971.03 KB, 87 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
ĐÁNH GIÁ SỰ

HÀI LÒNG ĐỐ I VỚ I CÔNG VIỆ C

CỦ A NGƯ Ờ I LAO ĐỘ NG TẠ I CÔNG TY TRÁCH
NHIỆ M HỮ U HẠ N CHẾ BIẾ N GỖ

VÕ THỊ HÀ

NIÊN KHÓA 2017 - 2021

MINH AN HUẾ×