Tải bản đầy đủ (.pdf) (84 trang)

Giải pháp thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển mạng giữ số tại vinaphone hương thủy

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (773.92 KB, 84 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH

~~~~~~*~~~~~~

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
GIẢ I PHÁP THU HÚT KHÁCH HÀNG SỬ DỤ NG
DỊ CH VỤ CHUYỂ N MẠ NG GIỮ SỐ TẠ I
VINAPHONE HƯ Ơ NG THỦ Y

Sinh viên thự c hiệ n:
HỒ NHƯ NGỌ C
Mã sinh viên: 17K4021158
Lớ p: K51A – QTKD
Niên khóa: 2017-2021

Giáo viên hư ớ ng dẫ n:
ThS. Hồ Sỹ Minh

Huế , tháng 5 năm 2021

1×