Tải bản đầy đủ (.pdf) (119 trang)

Hoàn thiện chính sách marketing – mix đối với dịch vụ đào tạo TOEIC và IELTS tại trung tâm anh ngữ quốc tế AMES – chi nhánh huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.2 MB, 119 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
---------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
HỒN THI N CHÍNH SÁCH MARKETING - MIX
I V I D CH V
ÀO T O TOEIC VÀ IELTS T I
TRUNG TÂM ANH NG QU C T AMES - CHI NHÁNH HU

NGUYỄ N HỒNG ANH

NIÊN KHĨA: 2017 - 2021×