Tải bản đầy đủ (.pdf) (132 trang)

Hoàn thiện chính sách marketing mix đối với gói dịch vụ home combo của trung tâm kinh doanh VNPT thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.32 MB, 132 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
--

--

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
HỒN THIỆ N CHÍNH SÁCH MARKETING MIX ĐỐ I VỚ I GÓI
DỊ CH VỤ HOME COMBO CỦ A TRUNG TÂM KINH DOANH
VNPT THỪ A THIÊN HUẾ

NGUYỄ N THỊ TRƯ Ờ NG TRUYỀ N

NIÊN KHÓA 2017 - 2021×