Tải bản đầy đủ (.pdf) (102 trang)

Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty quảng cáo hội chợ thương mại thành công

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.02 MB, 102 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
HỒN THIỆ N CƠNG TÁC ĐÀO TẠ O NGUỒ N
NHÂN LỰ C TẠ I CÔNG TY QUẢ NG CÁO &
HỘ I CHỢ

THƯ Ơ NG MẠ I THÀNH CÔNG

HỒ

THỊ THÙY THƠ

Huế , tháng 01 năm 2021.×