Tải bản đầy đủ (.pdf) (166 trang)

Hoàn thiện công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại chi cục hải quan CK cảng chân mây

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.5 MB, 166 trang )

I H C HU
TR

NG

I H C KINH T

KHOA QU N TR KINH DOANH
---



---

KHịA LU N T T NGHI P
HOẨN THI N CỌNG TỄC KI M TRA, GIỄM SỄT H I
QUAN

I V I HẨNG HịA XU T NH P KH U T I

CHI C C H I QUAN C A KH U C NG CHỂN MỂY

NGUY N TH DI U LINH

NI N KHịA: 2017 ậ 2021×