Tải bản đầy đủ (.pdf) (148 trang)

Hoàn thiện hoạt động quản trị bán hàng của công ty TNHH tình chương tại huyện cẩm xuyên, tỉnh hà tĩnh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.69 MB, 148 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C

HOÀN THIỆ N HOẠ T ĐỘ NG QUẢ N TRỊ BÁN HÀNG
CỦ A CƠNG TY TNHH TÌNH CHƯ Ơ NG
TẠ I HUYỆ N CẨ M XUYÊN, TỈ NH HÀ TĨNH

TRẦ N THỊ HƯ Ơ NG THẢ O

HUẾ , 05/2021×