Tải bản đầy đủ (.pdf) (166 trang)

Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại công ty bảo hiểm nhân thọ dai ichi việt nam văn phòng tổng đại lý huế 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.35 MB, 166 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
NÂNG CAO CH T L

NG D CH V CH M SĨC

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN T I CƠNG TY B O HI M
NHÂN TH

DAI-ICHI LIFE VI T NAM

V N PHỊNG T NG

I LÝ HU 1

HỒNG THỊ THÙY TIÊN

Khóa họ c: 2017 – 2021×