Tải bản đầy đủ (.pdf) (156 trang)

Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty TNHH MTV nội thất woodpark huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.64 MB, 156 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-------------

-------------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C
NÂNG CAO CHẤ T LƯ Ợ NG DỊ CH VỤ
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦ A CÔNG TY TNHH MTV
NỘ I THẤ T WOODPARK HUẾ

NGUYỄ N THỊ THANH HUỆ

Niên khóa: 2017 - 2021×