Tải bản đầy đủ (.pdf) (153 trang)

Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại công ty cổ phần viễn thông FPT chi nhánh huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.49 MB, 153 trang )

I H C HU
TR

NGă

I H C KINH T HU

KHOA QU N TR KINH DOANH

--------------

KHịAăLU NăT TăNGHI P
ătƠi:

NÂNGăCAOăCH TăL NGăD CHăV ăCH MăSịC
KHỄCHăHÀNGăC AăCÔNGăTYăC ăPH N
VI NăTHÔNGăFPTăHU

LểăTH ăM ăNHUNG

Hu , tháng 5 n m 2021×