Tải bản đầy đủ (.pdf) (100 trang)

Nâng cao chất lượng dịch vụ của rạp chiếu phim CINESTAR huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.13 MB, 100 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
NÂNG CAO CHẤ T LƯ Ợ NG DỊ CH VỤ CỦ A
RẠ P CHIẾ U PHIM CINESTAR HUẾ

NGƠ THỊ MINH TRANG

Niên khóa 2017 - 2021×