Tải bản đầy đủ (.pdf) (105 trang)

Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn hiệp thành – thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.21 MB, 105 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
---------------

--------------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
NÂNG CAO HIỆ U QUẢ HOẠ T ĐỘ NG BÁN HÀNG
TẠ I CÔNG TY TRÁCH NHIỆ M HỮ U HẠ N
HIỆ P THÀNH – THỪ A THIÊN HUẾ

HUỲ NH THỊ QUỲ NH NHƯ

Huế , tháng 1 năm 2021×