Tải bản đầy đủ (.pdf) (122 trang)

Nâng cao hiệu quả hoạt động trade marketing tại công ty TNHH HUNUFA việt nam chi nhánh đà nẵng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.19 MB, 122 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C
NÂNG CAO HIỆ U QUẢ HOẠ T ĐỘ NG TRADE MARKETING
TẠ I CÔNG TY TNHH HUNUFA VIỆ T NAM
CHI NHÁNH ĐÀ NẴ NG

Trầ n Thị Thiên

Huế , tháng 1 năm 2021×