Tải bản đầy đủ (.pdf) (83 trang)

Nâng cao năng lực nhân viên thực hiện quy trình xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ theo mẫu AANZ tại công ty TNHH chế xuất billion max việt nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.17 MB, 83 trang )

IăH CăHU
TR

NGă

IăH CăKINHăT

KHOAăQU NăTR ăKINHăDOANH
----- -----

KHịAăLU NăT TăNGHI P
NÂNGăCAOăN NGăL C C A NHÂNăVIểNăTH CăHI Nă
QUY TRỊNHăXINăC PăGI YăCH NGăNH N
XU TăX ăHẨNGăHịA M UăAANZăT IăCỌNGăTYă
TNHHăCH ăXU TăBILLIONăMAX VI TăNAM

NGUY NăTH ăH NG

NIÊN KHÓA: 2017-2021×