Tải bản đầy đủ (.pdf) (135 trang)

Nâng cao sự hài lòng trong công việc của công nhân tại công ty cổ phần phước hiệp thành

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (49.31 KB, 135 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C

NÂNG CAO SỰ

HÀI LỊNG TRONG

CƠNG VIỆ C CỦ A CƠNG NHÂN TẠ I CÔNG TY
CỔ

PHẦ N PHƯ Ớ C HIỆ P THÀNH

SINH VIÊN THỰ C HIỆ N:
VÕ THỊ MỸ NHƠ N

NIÊN KHÓA 2017-2021×