Tải bản đầy đủ (.pdf) (117 trang)

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn trường đại học kinh tế, đại học huế của học sinh lớp 12 tại tỉnh thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.22 MB, 117 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-------

-------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
NGHIÊN CỨ U CÁC NHÂN TỐ

TÁC ĐỘ NG ĐẾ N QUYẾ T ĐỊ NH

LỰ A CHỌ N TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ - ĐẠ I HỌ C HUẾ CỦ A
HỌ C SINH LỚ P 12 TẠ I TỈ NH THỪ A THIÊN HUẾ

TRẦ N THỊ HỒ NG THỦ Y

Niên khóa 2017-2021×