Tải bản đầy đủ (.pdf) (124 trang)

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn của khách hàng đối với dịch vụ thiết kế nhà ở của công ty TNHH MTV nội thất woodpark tại thành phố huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.27 MB, 124 trang )

Khóa luậ n tố t nghiệ p

GVHD: TS. Lê Thị Phư ơ ng Thả o

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
---------

---------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C

NGHIÊN CỨ U CÁC YẾ U TỐ

Ả NH HƯ Ở NG ĐẾ N QUYẾ T

ĐỊ NH LỰ A CHỌ N CỦ A KHÁCH HÀNG ĐỐ I VỚ I DỊ CH VỤ
THIẾ T KẾ NHÀ Ở

CỦ A CÔNG TY TNHH MTV NỘ I THẤ T

WOODPARK TẠ I THÀNH PHỐ

HUẾ

NGUYỄ N THỊ THÚY VÂN

KHÓA HỌ C 2017 - 2021

i


SVTH: Nguyễ n Thị Thúy Vân×